Nijs en Aktiviteiten
15 Maart 2018

Utkomsten Tomke-űndersyk

Dat Tomke in soad brûkt wurdt op bernesintra wisten wy al, mar is Tomke ek bekend by de âlders fan pjutten yn Fryslân?

 

Ja! Docht bliken út ûndersyk dat Platfoarm Lêsbefoardering Fryslân dien litten hat nei de ûnderfining mei en de miening oer Tomke. 98% fan de ûnderfrege âlders ken Tomke en 92% fan de âlders hat thús ien of mear Tomke-boekjes dêr't geregeldwei út foarlêzen wurdt. Yn it rapport dêr't alle útkomsten yn sammele binne, wurde ek in oantal suggestjes jûn foar it ferbetterjen fan it Tomke-projekt. Wy binne wiis mei de útkomsten!

 

De ûndersykspublikaasje is sûnt hjoed yn te sjen fia de webside fan Stichting Lezen of fia dizze link.

Sjoch hjir foar de útkomsten fan it ûndersyk op in A4.
Sjoch hjir foar mear ynformaasje oer it ûndersyk en it Tomke-projekt.

«
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fan 4 o/m 8 juny is it wer safier: de Fryske Foarlêswike! Docht jim pjutteboartersplak of bernedeiferbliuw ek mei? In foarlêzer yn de groep en fansels it nije Tomke-temaboekje fergees derby. It tema fan it boekje is dit jier ‘Tomke en syn freontsjes’. It giet oer ...

Yn 2018 is it tema foar Tomke 'Freonskip'! Yn de Taletûn stiet dit tema ek sintraal. Komme jim ek lâns?   Yn it ramt fan Kulturele Haadstêd Ljouwert Fryslân 2018 feroaret de Prinsetún dit jier yn de Taletún. Jim kinne mei de pjutteplak in ...

Elk jier wurdt der in jierferslach makke fan de aktiviteiten fan it Tomke-projekt. Sjoch hjir om it jierferslach fan 2017 te downloaden. Tomke jierferslach 2017 - Frysk Tomke jaarverslag 2017 - ...

Brrrrr....wat is it kâld!  Tiid foar waarme klean en dan in sniepop meitsje, reedride en op 'e slide! Tomke en Yana Yu sniebalje en drinke poeiermolke. Se fine de winter prachtich! Op de Tomke webside genôch materiaal om mei de bern oan it tema 'Winter' te ...
«
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!