Nijs en Aktiviteiten

Pagina6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Op woansdei 13 maaie wurdt middeis om 13.30 oere yn de biblioteek fan Gytsjerk de 200ste Tomke-foarstelling spile. Foar de 200ste kear fertelle Riemkje Pitstra en Jetske Miedema op teatrale wize in Tomke-ferhaal oan in groep pjutten. En lykas alle 199 kearen hjirfoar sille ek dizze kear de bern ...

Tige entûsjast gongen de dielnimmers fan de Tomke-ynspiraasjejûnen dit jier nei ôfrin nei hûs. Op 15 april yn Stiens en op 22 april yn Drachten. Mei allerhande materiaal, sawol fan de Sânglês-rige as fan Tomke, en mei in goody-bag! It koe net op, suver ...

Woansdei 22 april is de 2e Tomke ynspiraasjejûn foar alle pedagogysk meiwurkers fan bernesintra: oanmelde kin noch! In jûn fol kreativiteit en kadootsjes! Opjaan kin hjir:    De útnûging mei it ...

1 april! Grapkesdei! It nije ferhaaltsje fan de moanne: Kornelia en Tomke ha nei de slachter west. ‘Hast ek in stikje woarst krigen?’, freget Romke. ‘Ja, in hiel dik stik!’, seit Tomke. Romke sjocht wat sneu. Hy hat gjin woarst hân. ‘Mei ik in ...

‘Hoi Tomke’ giet oer dingen dy’t in pjut yn syn daagliks libben meimakket of meimeitsje kin. Ynspiraasjejûn foar pedagogysk meiwurkers fan bernesintra.  Utnûging en oanmelde 15 april *  ynrinnen om 19.00 oere, start om 19.15 by De Skalm yn ...
Pagina6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!