Nijs en Aktiviteiten

Pagina6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 april! Grapkesdei! It nije ferhaaltsje fan de moanne: Kornelia en Tomke ha nei de slachter west. ‘Hast ek in stikje woarst krigen?’, freget Romke. ‘Ja, in hiel dik stik!’, seit Tomke. Romke sjocht wat sneu. Hy hat gjin woarst hân. ‘Mei ik in ...

‘Hoi Tomke’ giet oer dingen dy’t in pjut yn syn daagliks libben meimakket of meimeitsje kin. Ynspiraasjejûn foar pedagogysk meiwurkers fan bernesintra.  Utnûging en oanmelde 15 april *  ynrinnen om 19.00 oere, start om 19.15 by De Skalm yn ...

Wurkje mei it tema 'Maitiid'? Op de Tomke webside genôch materiaal (suggestjes foar printeboeken, kleurplaten, ferskes ferhaaltsjes en nifelblêden). De kommende wiken sille der ek mear aktiviteiten foar it tema 'Peaske' op de webside komme!  Sjoch hjir foar ...

Peaske! In prachtich tema om lekker te nifeljen!  Tomke en Kornelia fervje peaske-aaien, kleurje in peaskehazze en meitsje nêstkes. Mar sjonge en lêze fansels ek! Sjoch by it tema 'Peaske' foar allegear leuke ...

De Tomke app is beskikber foar de iPad en foar Android. Sjoch foar iPad by itunes en foar Android yn de Google play store.   Boartsje mei Tomke Sjoch nei de film of lês it ferhaal foar. De app bestiet út seis Tomkeferhalen, mei moaie grutte ...
Pagina6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!