Nijs en Aktiviteiten

Pagina6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tige entûsjast gongen de dielnimmers fan de Tomke-ynspiraasjejûnen dit jier nei ôfrin nei hûs. Op 15 april yn Stiens en op 22 april yn Drachten. Mei allerhande materiaal, sawol fan de Sânglês-rige as fan Tomke, en mei in goody-bag! It koe net op, suver ...

Woansdei 22 april is de 2e Tomke ynspiraasjejûn foar alle pedagogysk meiwurkers fan bernesintra: oanmelde kin noch! In jûn fol kreativiteit en kadootsjes! Opjaan kin hjir:    De útnûging mei it ...

1 april! Grapkesdei! It nije ferhaaltsje fan de moanne: Kornelia en Tomke ha nei de slachter west. ‘Hast ek in stikje woarst krigen?’, freget Romke. ‘Ja, in hiel dik stik!’, seit Tomke. Romke sjocht wat sneu. Hy hat gjin woarst hân. ‘Mei ik in ...

‘Hoi Tomke’ giet oer dingen dy’t in pjut yn syn daagliks libben meimakket of meimeitsje kin. Ynspiraasjejûn foar pedagogysk meiwurkers fan bernesintra.  Utnûging en oanmelde 15 april *  ynrinnen om 19.00 oere, start om 19.15 by De Skalm yn ...

Wurkje mei it tema 'Maitiid'? Op de Tomke webside genôch materiaal (suggestjes foar printeboeken, kleurplaten, ferskes ferhaaltsjes en nifelblêden). De kommende wiken sille der ek mear aktiviteiten foar it tema 'Peaske' op de webside komme!  Sjoch hjir foar ...
Pagina6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!