Nijs en Aktiviteiten

Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
It is it hiele jier feest, want Tomke fiert dit jier syn 20ste jierdei! Yn de maitiid ferskynt dêrom in prachtich nij Tomke ferhaleboek. En omdat wy fine dat Tomke it allegear sa goed dien hat hawwe wy it hiele jier it tema 'Talinten'. It ferhaaltsje oer Romke syn sjongtalint is te ...

Tomke bestiet dit jier 20 jier en dêrom fiere wy fan 19 oant en mei 24 septimber feest! Wolsto ek sa graach dizze moaie grutte Tomke fan sa'n 80 sm winne? Foar op it pjutteboartersplak, op de berne-opfang of gewoan foar op de sliepkeamer fan dyn pjut? Meitsje dan in moaie ...

Tomke, it Fryske taalprogramma foar pjutten fiert dit jier har 20 jierrich bestean! Tomke is yn dy 20 jier útgroeid ta miskien wol de meast ferneamde pjut fan ús provinsje. De hûnderten aventoeren fan Tomke, Romke, Yana Yu en Kornelia ha al foar in soad noflike ...

Jim komme dochs ek? Oankommende woansdei 21 septimber by Tryater yn Ljouwert de 'Tomke 20 jier ynspiraasjejûn foar pedagogysk meiwurkers'. Mei in hiel ynspirearjend programma: - ynteraktyf mei taal- en printeboeken - selfstjoering by jonge bern - jonge bern en ...

It hat bliken dien dat de hierkes op de holle fan de Tomke-pop maklik losreitsje as se wiet wurde of as der oanlutsen wurdt. Dat kin ta ûnfeilige situaasjes liede. Wy advisearje dêrom: - om jo bern jonger as 3 jier net mei de pop boartsje te litten en/of allinne ûnder ...
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!