Nijs en Aktiviteiten

Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
It is it hiele jier feest, want Tomke fiert dit jier syn 20ste jierdei!   Yn de maitiid ferskynt dêrom in prachtich nij Tomkeferhaleboek. It Tomketemaboekje mei it tema ‘Talinten’ is ek ekstra feestlik en wurdt yn juny gratis útdield yn de Fryske ...

It is hast wer safier: 14 febrewaris is it wer Falentynsdei. By 'Tema Falentyn' in oersjoch om mei pjutten te wurkjen oan dit ...

Omdat it projekt stiet foar Fryske taal- én lêsbefoardering, hawwe de bernesintra yn Fryslân yn desimber 2015 fan Tomke in moaie poster en lêsbrief by it boekje ‘Wy ha der in geitsje by!’ tastjoerd krigen. Yn it Nederlânsk is dat it printeboek fan it jier ...

It nijste útdielboekje fan Tomke is klear! Tidens de Nasjonale Foarlêsdagen (27 jannewaris – 6 febrewaris) wurdt dit boekje fergees útdield yn de biblioteken. It boekje hat as titel ‘Tomke betinkt in ferhaaltsje’. Yn it boekje stiet in foarlêsferhaaltsje, ...

Brrrrr....wat is it kâld!  Tiid foar waarme klean en dan in sniepop meitsje, reedride en op 'e slide! Tomke en Yana Yu sniebalje en drinke poeiermolke. Se fine de winter prachtich! Op de Tomke webside genôch materiaal om mei de bern oan it tema 'Winter' te ...
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!