Nijs en Aktiviteiten

Pagina5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tomke fynt it moai om post fan jim te krijen. Bist mei fakânsje, in dei fuort? Of lekker thús oan it boartsjen mei freontsjes? Lit it Tomke witte troch him in kaartsje te stjoeren! Stjoer dyn post nei: Tomke Postbus 53 8900 AB Ljouwert   Net ferjitte om dyn namme ...

It is simmer en hast fakânsje! En dat fiere wy ek mei in nij tema: Wetter/Simmer. Om de kommende moannen en yn de fakânsje in protte wille fan te hawwen. Mei ferskes, ferhaaltsjes, kleurplaten, nifel wurkje(s)-, alles yn de fakânsjesfear! En mei in ...

Sjoch by 'Nifelje' om in moaie ansichtkaart foar heit te ...

Dippeteerde Sietske Poepjes lest veur uut Stellingwarver Tomke Maendagmorgen 1 juni was in ukkespeulplak Meulewiek in Noordwoolde de eupening van de Friese Tomke-veurleesweke. Veur disse biezundere gebeurtenis was vrouw Sietske Poepjes, zi’j is de ni’je dippeteerde van kultuur, nuugd ...

Op 1 juny lêst hiel Fryslân foar út it nijste Tomke temaboekje! Sjoch hjir foar allegear foarlêstips by it boekje! Mear witte oer it projekt? Sjoch hjir foar mear ...
Pagina5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!