Nijs en Aktiviteiten

Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fan 25 jannewaris o/m 4 febrewaris binne it wer de Nationale Voorleesdagen. Dy dagen ha as doel om it foarlêzen oan bern dy’t sels noch net lêze kinne te befoarderjen. Foarlêzen stimulearret de (taal)ûntwikkeling fan bern en it prikkelet de fantasy. En it is ek noch ...

'Doch mear mei Tomke' is in map fol ynspiraasje foar liedsters fan bern fan 0 - 4 jier. 'Doch mear mei Tomke’ jout suggestjes foar aktiviteiten, sadat sy op ienfâldige wize mei de bern mei it Frysk oan ’e slach kinne. Klik hjir foar mear ynformaasje en downloads by ...

Ik bin Carolien ter Schuur en fan 2007 ôf bin ik by de Afûk projektlieder fan Tomke en VVE. Dit haw ik mei in protte wille en entûsjasme dien en ik fyn it geweldich om te sjen hoe’t Tomke útgroeid is ta san moai taal- en lêsprogramma. Om it noch fierder groeie ...

It is it hiele jier feest, want Tomke fiert dit jier syn 20ste jierdei! Yn de maitiid ferskynt dêrom in prachtich nij Tomke ferhaleboek. En omdat wy fine dat Tomke it allegear sa goed dien hat hawwe wy it hiele jier it tema 'Talinten'. It ferhaaltsje oer Romke syn sjongtalint is te ...

Tomke bestiet dit jier 20 jier en dêrom fiere wy fan 19 oant en mei 24 septimber feest! Wolsto ek sa graach dizze moaie grutte Tomke fan sa'n 80 sm winne? Foar op it pjutteboartersplak, op de berne-opfang of gewoan foar op de sliepkeamer fan dyn pjut? Meitsje dan in moaie ...
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!