Nijs en Aktiviteiten

Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
It hat bliken dien dat de hierkes op de holle fan de Tomke-pop maklik losreitsje as se wiet wurde of as der oanlutsen wurdt. Dat kin ta ûnfeilige situaasjes liede. Wy advisearje dêrom: - om jo bern jonger as 3 jier net mei de pop boartsje te litten en/of allinne ûnder ...

TOMKE EN DE TAARTFÛGEL   Tomke hat syn jierdei en by in jierdei heart fansels in taart. Mar der ferdwine hieltyd stikjes fan de taart. Wa docht dat? Is der in dief yn ‘e buert? Tomke, Romke en Kornelia geane op boevejacht. Nei 26 foarstellingen yn biblioteken ...

It is it hiele jier feest, want Tomke fiert dit jier syn 20ste jierdei! Dêrom is der krekt in prachtich nij Tomkeferhaleboek, ‘Tomkes foarlêsfeest’, ferskynd. En omdat wy fine dat Tomke it allegear sa goed dien hat, is it tema foar dit jier 'Talinten'. Spesjaal ...

By fersin is in âld Tomkeferhaaltsje telâne kaam yn it temaboekje ‘Dat hast goed dien, Tomke!’ dat sintraal stiet yn de Fryske Foarlêswike fan 6 o/m 10 juny 2016. Op side 25 stiet ûnder de titel ‘Diskodûnsje’ no it ferhaaltsje ‘In nije ...

Knyntsje Tys is lyts en pluzich en elkenien fynt him skattich. Mar Tys wol net skattich wêze! Hy beslút der wat oan te dwaan. Hy keapet in glimmende sinnebril en oefenet yn stoer rinnen. En as dat net helpt, keapet er in motor dêr’t er mei troch de stritten jaget. Dan stekt ...
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!