Nijs en Aktiviteiten

Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jim komme dochs ek? Oankommende woansdei 21 septimber by Tryater yn Ljouwert de 'Tomke 20 jier ynspiraasjejûn foar pedagogysk meiwurkers'. Mei in hiel ynspirearjend programma: - ynteraktyf mei taal- en printeboeken - selfstjoering by jonge bern - jonge bern en ...

It hat bliken dien dat de hierkes op de holle fan de Tomke-pop maklik losreitsje as se wiet wurde of as der oanlutsen wurdt. Dat kin ta ûnfeilige situaasjes liede. Wy advisearje dêrom: - om jo bern jonger as 3 jier net mei de pop boartsje te litten en/of allinne ûnder ...

TOMKE EN DE TAARTFÛGEL   Tomke hat syn jierdei en by in jierdei heart fansels in taart. Mar der ferdwine hieltyd stikjes fan de taart. Wa docht dat? Is der in dief yn ‘e buert? Tomke, Romke en Kornelia geane op boevejacht. Nei 26 foarstellingen yn biblioteken ...

It is it hiele jier feest, want Tomke fiert dit jier syn 20ste jierdei! Dêrom is der krekt in prachtich nij Tomkeferhaleboek, ‘Tomkes foarlêsfeest’, ferskynd. En omdat wy fine dat Tomke it allegear sa goed dien hat, is it tema foar dit jier 'Talinten'. Spesjaal ...

By fersin is in âld Tomkeferhaaltsje telâne kaam yn it temaboekje ‘Dat hast goed dien, Tomke!’ dat sintraal stiet yn de Fryske Foarlêswike fan 6 o/m 10 juny 2016. Op side 25 stiet ûnder de titel ‘Diskodûnsje’ no it ferhaaltsje ‘In nije ...
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!