Nijs en Aktiviteiten

Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Knyntsje Tys is lyts en pluzich en elkenien fynt him skattich. Mar Tys wol net skattich wêze! Hy beslút der wat oan te dwaan. Hy keapet in glimmende sinnebril en oefenet yn stoer rinnen. En as dat net helpt, keapet er in motor dêr’t er mei troch de stritten jaget. Dan stekt ...

Op 29 febrewaris is yn har wenplak Bitgummole Auck Peanstra ferstoarn. Se wie fan it begjin ôf ien fan de skriuwsters fan de Tomkeferhalen. Se wie al in skoft siik, yn de simmer fan 2014 wie kanker by har fêststeld. De behannelingen liken goed oan te slaan, mar nei ...

It is it hiele jier feest, want Tomke fiert dit jier syn 20ste jierdei!   Yn de maitiid ferskynt dêrom in prachtich nij Tomkeferhaleboek. It Tomketemaboekje mei it tema ‘Talinten’ is ek ekstra feestlik en wurdt yn juny gratis útdield yn de Fryske ...

It is hast wer safier: 14 febrewaris is it wer Falentynsdei. By 'Tema Falentyn' in oersjoch om mei pjutten te wurkjen oan dit ...

Omdat it projekt stiet foar Fryske taal- én lêsbefoardering, hawwe de bernesintra yn Fryslân yn desimber 2015 fan Tomke in moaie poster en lêsbrief by it boekje ‘Wy ha der in geitsje by!’ tastjoerd krigen. Yn it Nederlânsk is dat it printeboek fan it jier ...
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!