Nijs en Aktiviteiten

Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
It is it hiele jier feest, want Tomke fiert dit jier syn 20ste jierdei! Dêrom is der krekt in prachtich nij Tomkeferhaleboek, ‘Tomkes foarlêsfeest’, ferskynd. En omdat wy fine dat Tomke it allegear sa goed dien hat, is it tema foar dit jier 'Talinten'. Spesjaal ...

By fersin is in âld Tomkeferhaaltsje telâne kaam yn it temaboekje ‘Dat hast goed dien, Tomke!’ dat sintraal stiet yn de Fryske Foarlêswike fan 6 o/m 10 juny 2016. Op side 25 stiet ûnder de titel ‘Diskodûnsje’ no it ferhaaltsje ‘In nije ...

Knyntsje Tys is lyts en pluzich en elkenien fynt him skattich. Mar Tys wol net skattich wêze! Hy beslút der wat oan te dwaan. Hy keapet in glimmende sinnebril en oefenet yn stoer rinnen. En as dat net helpt, keapet er in motor dêr’t er mei troch de stritten jaget. Dan stekt ...

Op 29 febrewaris is yn har wenplak Bitgummole Auck Peanstra ferstoarn. Se wie fan it begjin ôf ien fan de skriuwsters fan de Tomkeferhalen. Se wie al in skoft siik, yn de simmer fan 2014 wie kanker by har fêststeld. De behannelingen liken goed oan te slaan, mar nei ...

It is it hiele jier feest, want Tomke fiert dit jier syn 20ste jierdei!   Yn de maitiid ferskynt dêrom in prachtich nij Tomkeferhaleboek. It Tomketemaboekje mei it tema ‘Talinten’ is ek ekstra feestlik en wurdt yn juny gratis útdield yn de Fryske ...
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!