Nijs en Aktiviteiten

Pagina2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
It is hast wer safier: 14 febrewaris is it wer Falentynsdei. By 'Tema Falentyn' in oersjoch om mei pjutten te wurkjen oan dit ...

Omdat it projekt stiet foar Fryske taal- én lêsbefoardering, hawwe de bernesintra yn Fryslân yn desimber 2015 fan Tomke in moaie poster en lêsbrief by it boekje ‘Wy ha der in geitsje by!’ tastjoerd krigen. Yn it Nederlânsk is dat it printeboek fan it jier ...

It nijste útdielboekje fan Tomke is klear! Tidens de Nasjonale Foarlêsdagen (27 jannewaris – 6 febrewaris) wurdt dit boekje fergees útdield yn de biblioteken. It boekje hat as titel ‘Tomke betinkt in ferhaaltsje’. Yn it boekje stiet in foarlêsferhaaltsje, ...

Sinteklaas: foar de lytskes in hiele spannende tiid fan it jier. Komt Sinteklaas ek by ús yn de hûs, hoe komt hy binnen, krij ik ek kadootsjes en noch mear fragen spûkje faak yn dy kopkes om. Om se dêrby te helpen is it goed om der oer te praten en te sjongen. En fansels ...

'100 x Tomke', diel 2 is ferskynd! In hiel nij Tomkeboek mei wol hûndert foarlêsferhaaltsjes wêryn Tomke, Romke, Kornelia en Yana Yu wer allegearre aventoeren belibje. De ferhaaltsjes binne skreaun troch Riemkje Pitstra en Auck Peanstra en de tekenings binne makke ...
Pagina2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!