Nijs en Aktiviteiten

Pagina2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
It nijste útdielboekje fan Tomke is klear! Tidens de Nasjonale Foarlêsdagen (27 jannewaris – 6 febrewaris) wurdt dit boekje fergees útdield yn de biblioteken. It boekje hat as titel ‘Tomke betinkt in ferhaaltsje’. Yn it boekje stiet in foarlêsferhaaltsje, ...

Sinteklaas: foar de lytskes in hiele spannende tiid fan it jier. Komt Sinteklaas ek by ús yn de hûs, hoe komt hy binnen, krij ik ek kadootsjes en noch mear fragen spûkje faak yn dy kopkes om. Om se dêrby te helpen is it goed om der oer te praten en te sjongen. En fansels ...

'100 x Tomke', diel 2 is ferskynd! In hiel nij Tomkeboek mei wol hûndert foarlêsferhaaltsjes wêryn Tomke, Romke, Kornelia en Yana Yu wer allegearre aventoeren belibje. De ferhaaltsjes binne skreaun troch Riemkje Pitstra en Auck Peanstra en de tekenings binne makke ...

Danswil (Willy van Assen) docht hiele aardige dûnskes mei pjutten. Spesjaal foar ús hat se mei har groep pjutten dûnse foar ús om sjen te litten hoe't je dat sels op it bernesintra ek dwaan kinne mei in groep bern. De filmkes binne ek op de side opnaam by it tema ...

Pjutte-opfang it Pikepôltsje yn Winsum is ferhúze. Nei de nije basisskoalle 'It Bynt' ta. En no hawwe se in prachtige muorre krigen mei in tekening fan Tomke. Besjoch hjirûnder hoe't de tekening mei Tomke, Romke en Kornelia foarm krigen hat. De muorre-tekening is ...
Pagina2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!