Nijs en Aktiviteiten

Pagina3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Danswil (Willy van Assen) docht hiele aardige dûnskes mei pjutten. Spesjaal foar ús hat se mei har groep pjutten dûnse foar ús om sjen te litten hoe't je dat sels op it bernesintra ek dwaan kinne mei in groep bern. De filmkes binne ek op de side opnaam by it tema ...

Pjutte-opfang it Pikepôltsje yn Winsum is ferhúze. Nei de nije basisskoalle 'It Bynt' ta. En no hawwe se in prachtige muorre krigen mei in tekening fan Tomke. Besjoch hjirûnder hoe't de tekening mei Tomke, Romke en Kornelia foarm krigen hat. De muorre-tekening is ...

Tomke docht syn jaske oan en stekt syn ljochtsje oan. 'Alve novimber is... ' Mar wat is der mei Tomke syn lampion oan 'e hân?  Sjoch hjir foar it tema Sint Marten. Leuke ferskes, ferhaaltsjes en oar ...

De hiele dei nei Tomke lústerje, wa wol dat no net? Tomke hat no syn eigen radiostjoerder by omrop Fryslân! De hiele dei binne der sawol ferskes as ferhaaltsjes te hearren. Moarns ferskes en ferhaaltsjes foar de lytste bern en middeis ferskes en ferhaaltsjes foar de wat gruttere ...

Heit & Mem makket spesjaal foar heiten en memmen, pjutteboartersplakken, skoallen, bernedeiferbliuwen en gastâlders moaie platen dy't útprinte wurde kinne. Leuk foar yn in listje of om sa op te hingjen. Sjoch op de Heit & Mem webside foar in oantal ...
Pagina3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!