Nijs en Aktiviteiten

Pagina3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pjutte-opfang it Pikepôltsje yn Winsum is ferhúze. Nei de nije basisskoalle 'It Bynt' ta. En no hawwe se in prachtige muorre krigen mei in tekening fan Tomke. Besjoch hjirûnder hoe't de tekening mei Tomke, Romke en Kornelia foarm krigen hat. De muorre-tekening is ...

Tomke docht syn jaske oan en stekt syn ljochtsje oan. 'Alve novimber is... ' Mar wat is der mei Tomke syn lampion oan 'e hân?  Sjoch hjir foar it tema Sint Marten. Leuke ferskes, ferhaaltsjes en oar ...

De hiele dei nei Tomke lústerje, wa wol dat no net? Tomke hat no syn eigen radiostjoerder by omrop Fryslân! De hiele dei binne der sawol ferskes as ferhaaltsjes te hearren. Moarns ferskes en ferhaaltsjes foar de lytste bern en middeis ferskes en ferhaaltsjes foar de wat gruttere ...

Heit & Mem makket spesjaal foar heiten en memmen, pjutteboartersplakken, skoallen, bernedeiferbliuwen en gastâlders moaie platen dy't útprinte wurde kinne. Leuk foar yn in listje of om sa op te hingjen. Sjoch op de Heit & Mem webside foar in oantal ...

En de winner is... Nelleke Wiedijk! Tige lokwinske mei it ferhaaltsjesboek fan Tomke. Ingrid Hof-de Boer en alle oaren bedankt foar de reaksjes! Wy hoopje dat de twilling fan Nelleke mei in protte wille nei de Tomkeferhaaltsjes lústerje sille. Groetnis fan ...
Pagina3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!