Nijs en Aktiviteiten

Pagina4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tomke en Yana Yu boartsje yn de blêdsjes... Genôch materialen om mei it tema 'Hjerst' te wurkjen! ...

Elke tredde tongersdei yn septimber is it yn hiel Nederlân de ‘Dei fan de liedster/Dag van de leidster’. Dit jier is dat op 17 septimber.  Spesjaal foar hjoed hat Tomke foar Facebook de aksje betocht: 'Tomke en de leafste juffen' aksje.  Lês ...

Eltse tredde tongersdei yn septimber is it yn hiel Nederlân de ‘Dei fan de liedster/Dag van de leidster’. Dit jier is dat op 17 septimber. Spesjaal foar dizze dei hat Tomke de ‘Tomke en de leafste juffen' aksje betocht. Fynt jo pjut de juf(fen) of ...

Der binne koartlyn twa nije rigeboekjes ferskynd: 'Tomke - Leave pake Durk' en 'Tomke útfanhûs'.    'Tomke - Leave pake Durk'  Op in dei wurdt pake Durk siik en stjert. Tomke hat fertriet.  Tomke is by de útfeart yn ...

Tomke is ek op Pinterest te finen. Sitte jim op Pinterest? Lit it ús witte! Nei Pinterest!  Foar ynspiraasje, leuke plaatsjes,aktiviteiten en ideeën foar it wurkjen mei ferskate ...
Pagina4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!