Nijs en Aktiviteiten

Pagina4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
En de winner is... Nelleke Wiedijk! Tige lokwinske mei it ferhaaltsjesboek fan Tomke. Ingrid Hof-de Boer en alle oaren bedankt foar de reaksjes! Wy hoopje dat de twilling fan Nelleke mei in protte wille nei de Tomkeferhaaltsjes lústerje sille. Groetnis fan ...

Tomke en Yana Yu boartsje yn de blêdsjes... Genôch materialen om mei it tema 'Hjerst' te wurkjen! ...

Elke tredde tongersdei yn septimber is it yn hiel Nederlân de ‘Dei fan de liedster/Dag van de leidster’. Dit jier is dat op 17 septimber.  Spesjaal foar hjoed hat Tomke foar Facebook de aksje betocht: 'Tomke en de leafste juffen' aksje.  Lês ...

Eltse tredde tongersdei yn septimber is it yn hiel Nederlân de ‘Dei fan de liedster/Dag van de leidster’. Dit jier is dat op 17 septimber. Spesjaal foar dizze dei hat Tomke de ‘Tomke en de leafste juffen' aksje betocht. Fynt jo pjut de juf(fen) of ...

Der binne koartlyn twa nije rigeboekjes ferskynd: 'Tomke - Leave pake Durk' en 'Tomke útfanhûs'.    'Tomke - Leave pake Durk'  Op in dei wurdt pake Durk siik en stjert. Tomke hat fertriet.  Tomke is by de útfeart yn ...
Pagina4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!