2 jier


Dyn bern:
 • Praat mear. De sprektaal wurdt hieltiten wichtiger, mar lichemstaal makket noch altiten aktyf diel út fan ’e kommunikaasje.
  It feit DAT it bern praat is wichtiger as HOE’T it praat.
 • is mear te begripen. It gesin en de minsken dy ’t it bern yn it deistich libben in protte sjogge, kinne him begripe as er praat.
 • brûkt in protte klanken fan de taal noch net, mar sa súntsjesoan ferskine dy klanken no dochs ek yn syn spraak.
 • praat om te fertellen oer wat it sjocht of meimakket en om him fersteanber te meitsjen.

TIPS:

Folje de dingen dy ’t it bern seit oan en werhelje dy

Folje oan en werhelje yn wurden dy ’t dyn bern sels brûke soe as hy of sy dat al koe – mar korrizjearje dyn bern net (Net sizze: “Nee, dat is net goed” mar sels de goede sin foarsizze).

Talen troch elkoar is oke!

It is prima as dyn bern leaver de iene as de oare taal praat, of as it talen trochinoar brûkt. It trochinoar brûken fan talen is in folslein normale en ek in weardefolle faze yn de twatalige ûntwikkeling; de bern binne oan it eksperimintearjen mei de ferskillende taalsystemen en leare al dwaande it ûnderskied dêrtusken.

Koarte ferhaaltsjes mei plaatsjes foarlêze of neifertelle.

Dat in bern hieltiten itselde boekje wurd foar wurd wer hearre wol, is folslein normaal yn dizze leeftyd, it bern hâldt fan werhelling.

Sykje in twatalich bernesintra

Op de berne-opvang wurdt de taal op in oare wize oanbean as thús, ûnder oare troch de ynteraksje mei oare bern. By jim yn de buert is der grif wol in pjutteboartersplak of bernedeiferbliuw dêr’t mei in bewust Frysk- of twatalich belied wurke wurdt. As jim sels net Fryske prate, en jim wolle jim bern dochs de kâns jaan om meartalich grut te wurden, kinne jim kieze foar in Frysk- of twatalich pjutteboartersplak of bernedeiferbliuw. Of foar in Frysktalige oppas of gastâlder. Sjoch op SFBO (Sintrum Frysktalige Berneopfang) foar de deiferbliuwen en pjutteplakken yn de buert.

Freegje de minsken yn jim omjouwing om Frysk te praten tsjin jim bern. Miskien slagget it jim ek om ris in Frysk boekje foar te lêzen? Sykje ris om gaadlike boeken, dvd’s, muzyk en televyzjeprogramma’s. Sjoch by boeken


                                                                                                                                                          NL

Jouw kind:
 • praat meer. De spreektaal wordt almaar belangrijker, maarlichaamstaal blijft actief deel uitmaken van de communicatie.
  Het feit DAT het kind praat is belangrijker dan HOE het praat.
 • is meer te begrijpen. Het gezin en de mensen die het kind in het dagelijks leven veel zien, kunnen hem begrijpen als hij praat.
 • gebruikt veel klanken van de taal nog niet, maar langzamerhand verschijnen deze klanken nu toch in zijn of haar spraak.
 • praat om te vertellen over wat het ziet of meemaakt en om zich verstaanbaar te maken.

TIPS:

Vul de dingen die je kind zegt aan en herhaal ze

Vul aan en herhaal woorden die je kind zelf zou gebruiken als hij of zij daartoe in staat was – maar corrigeer je kind niet (Niet zeggen: “Nee, dat is niet goed” maar zelf de goede  zin voorzeggen).

Talen mixen is niet erg!

Het is prima als je kind liever de ene dan de andere taal spreekt, of als het talen door elkaar gebruikt. Het doorelkaar gebruiken van talen is heel normaal en ook een waardevolle fase in de tweetalige ontwikkeling; kinderen zijn aan het experimenteren met de verschillende taalsystemen en leren door te oefenen het onderscheid ertussen.

Lees voor!

Je kunt korte verhaaltjes met plaatjes voorlezen of navertellen. Dat een kind telkens hetzelfde boekje woord voor woord opnieuw wil horen is volstrekt normaal in deze leeftijd.


Zoek een tweetalig kindercentra

Bij de kinderopvang wordt de taal anders aangeboden als thuis, onder andere door de inter- actie met andere kinderen. Bij jullie in de buurt is vast wel een peuterspeelplaats of kinderdag- verblijf waar bewust met een Fries- of tweetalig beleid gewerkt wordt.
Als jullie zelf niet Fries spreken en jullie willen jullie kind toch de kans bieden om meertalig op te groeien, kunnen jullie kiezen voor een Fries- of tweetalig peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Of voor een Friestalige oppas of gastouder. Kijk op SFBO (Centrum Fries- en tweetalige kinderopvang) voor de kinderdagverblijven en peuterspeelplaatsen in de buurt.

Vraag mensen in jullie omgeving om Fries te spreken tegen jullie kind. Misschien lukt het jullie om eens een Fries boekje voor te lezen? Zoek eens om geschikte boeken, dvd’s, muziek en televisieprogramma’s in het Fries.
Er staan  veel lees-, kijk- en luistertips op deze site. Kijk bij boeken

 
Kijk op de taalgroeimeter voor meer informatie.
 

Klik hier voor de folder 'Talen kleuren je leven' 

Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!