3-6 moanne


Dyn bern:
  • reagearret op lûden troch de holle nei it lûd te kearen
  • wurdt aktiver yn ’e kommunikaasje, troch middel fan eachkontakt, laitsjen of imitearjen
  • makket klinkerlûden, harket nei himsels en is gefoelich foar yntonaasje yn ’e omjouwing
  • boartet mei de effekten fan toanhichte, folume en ûnderskate klanken.

TIPS:

Imitearje de mimyk fan dyn poppe

Doch de gelûdsjes nei en praat mei him of har. Sjong ferskes foar jim bern of lit ferskes hearre, ek Fryske.
Sjoch foar ferskes by Dvd foar lytskes of by Tomke muzyk of sjoch yn de heit en mem gids.

Gean yn op de ynteresses fan it bern

Praat oer de dingen dy’t it bern nijsgjirrich fynt.

Beskriuw de gefoelens

Lykas: “O, no bisto bliid/benaud/ferheard, hin?”

Jou it bern de tiid om te reagearjen

It duorret soms eefkes foardatst reaksje krijst. Praat en laitsje in protte en rillegau silst sels ek talake wurde.

 

Sjoch op de taalgroeimeter foar mear ynformaasje.

                                                                                                                                                            NL

Jouw kind:
  • reageert op geluiden door zijn hoofd naar het geluid te draaien
  • wordt actiever in zijn communicatie, door middel van oogcontact, lachen en imiteren
  • maakt klinkerklanken, luistert naar zichzelf en is gevoelig voor intonatie in de omgeving
  • speelt met de effecten van toonhoogte, volume en verschillende klanken

Tips:

Imiteer de mimiek van je baby

Doe de geluidjes na, lach veel en praat met hem of haar. Zing liedjes voor jullie kind of laat liedjes horen, ook Friese. 
Kijk voor liedjes bij Dvd foar lytskes of Tomke muzyk of kijk in de heit en mem gids.

Ga in op de interesses van het kind

Praat over de dingen die de aandacht van het kind trekken.

Beschrijf zijn gevoelens

Zoals: “Oh, nu ben je blij/bang/verbaasd, hè?”

Geef het kind de tijd om te reageren

Het duurt soms even voordat je een reactie krijgt. Praat en lach veel, dan zul je ook al gauw zelf toegelachen worden.

 
Kijk op de taalgroeimeter voor meer informatie.
Klik hier voor de folder 'Talen kleuren je leven' 
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!