3 jier


Dyn bern:
  •  koe passyf al in protte begripen, de útwreiding fan de aktive wurdskat komt no ek yn in streamfersnelling.
  • brûkt langere sinnen en hat by in petear de help fan syn âlden net mear nedich.
  • is al dúdliker yn de utspraak en it kin himsels makliker fersteanber meitsje.
  • stelt in protte fragen.
  • kontrolearret it eigen taalfermogen: “Heity, dit is in krante, hin?”

TIPS:

Nim de tiid om te harkjen en antwurd te jaan op de fragen

In bern fan trije kin in petear fiere en fynt it aardich om te praten asto de tiid nimst om te harkjen.

Taalspultsjes spylje

Dyn bern hat der aardichheid oan om fragen te beäntwurdzjen of opdrachten te dwaan en is sljocht op wurdspultsjes mei ûnsinwurdsjes, rymkes en riedseltsjes.

Folhâlde: Bliuw de minderheidstaal praten

Asto Frysk praatst tsjin ‘e bern en dyn partner Nederlânsk (of oarsom) dan is it goed mooglik dat it bern in foarkarstaal begjint te ûntwikkeljen. En faak is dat it Nederlânsk, omdat dat de maatskiplik sterkere taal is. De krúsjale faktor is FERLET. It bern moat yn ‘e gaten krije – meastal giet dat ûnbewust– dat it beide talen nedich hat yn it deistich libben. Gean foaral troch mei it bewust oanbieden fan it Frysk oars ûntwikkelet dy taal him net fierder by jim bern.
 


                                                                                                                                                          NL

Jouw kind:
  • Het kind kon passief al veel begrippen, de uitbreiding van de actieve woordenschat komt nu ook in een stroomversnelling.
  • Het kind gebruikt langere zinnen en heeft bij het voeren van een gesprekje de hulp van zijn ouders niet meer nodig.
  • De uitspraak van het kind is al duidelijker en het kan zichzelf gemakkelijker verstaanbaar    maken.
  • Het kind stelt veel vragen.
  • Het kind controleert zijn eigen taalvermogen: “Pappa, dit is een krant, hè?”

 

Tips:

Neem de tijd om te luisteren  en antwoord te geven op de vragen


 Een kind van drie jaar kan een gesprek voeren en vindt het leuk om te praten als jij de tijd neemt om te luisteren.

Taalspelletjes spelen 

Je kind vindt het leuk om vragen te beantwoorden of opdrachtjes te doen en is gek op woordspelletjes met onzinwoordjes, rijmpjes en raadseltjes.

Volhouden; blijf de minderheidstaal spreken

Als jij Fries tegen het kind praat en jouw partner Nederlands (of andersom) dan is het goed mogelijk dat jullie kind een voorkeurstaal begint te ontwikkelen.  En vaak is dat het Nederlands, omdat dat de maatschappelijk sterkere taal is. Het is normaal dat het kind op deze leeftijd een voorkeurstaal heeft, zolang de ouders in beide talen maar genoeg input geven. De cruciale factor is BEHOEFTE. Het kind moet gaan inzien – meestal gaat dat onbewust  – dat het beide talen nodig heeft in het dagelijks leven. Anders wordt de minderheidstaal niet verder ontwikkeld.

 

Kijk op de taalgroeimeter voor meer informatie.
 

Klik hier voor de folder 'Talen kleuren je leven' 

Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!