Materialen

Apps

Der komme hieltyd mear apps by, gelokkich ék Fryske! 

 

Apps foar bern: 

It Grutte Foarlêsboek
2+

Fergees
Appstore  Playstore  

In app mei prachtige ferhalen, gedichten en spultsjes foar bern fan 2 jier ôf.  

 

Hantsjes yn 'e hichte

1+

Fergees
Appstore Playstore  

Nije Friese berneferskes app. Mei 10 bekende Nederlânske lietsjes bewurke nei it Frysk en 5 nije lietjes. 

Sjoch hjir foar in oersjoch fan de berneferskes mei de liedteksten. In protte sjongwille!

 

Tomke

1+
Fergees
Appstore
Android  

Lês en boartsje mei Tomke. Sjoch nei de film of lês it ferhaal foar.

Lytskes

1+
Fergees
Op Lytskes steane njoggen animearre Fryske berneferskes, dy’t earder ferskynd binne op de populêre dvd Lytskes. 

Myn earste wurdsjes

4+
Fergees
Android

Wurden leare yn trije talen: Nederlânsk, Frysk en Ingelsk.

 

Berneboel
4+ 
Fergees
Android
In app grôtfol mei spultsjes, ferhaaltsjes, filmkes, ferskes en oar fleurich Frysk talemateriaal.
Spesjaal foar groep 1 en 2.
 
Hylkepiter
6+
Fergees
Hylkepiter stimulearret de bern by it finen fan it korrekte wurd. 
Gamefrysk
10+
Fergees
Android
  De seis nije spultsjes mei nammen as ‘letterbrij’, ‘austronautegalchje’ en ‘wurdkrûper’ binne makke foar bern fan groep 7 en âlder en ek hiel geskikt foar folwoeksenen om it Frysk skriuwen te learen.
     
Rinze is gek op wetter
2+
Fergees
Android
Rinze is gek op wetter is in leuk en boartlik eboek foar beukers fol mei ynteraktive eleminten. It ferhaal kin troch in âlder foarlêzen wurde, mar it ferhaaltsje kin ek ôfspile wurde.
Rinze syn jierdei
2+
Fergees
Android

Rinze dy fiert hjoed syn jierdei. Taart, kadootsjes en besite, sa'n feestje makket kikkerts blier! Rinze syn jierdei is in leuk en boartlik eboek foar beukers fol mei ynteraktive eleminten.

 

Rinze's AaBee
2+
Fergees
Android
  It alfabet fan Rinze de Kikkert. Rinze's AaBee is in leuk en boartlik eboek foar beukers fol mei ynteraktive eleminten. It ferhaal kin troch in âlder foarlêzen wurde, mar it ferhaaltsje kin ek ôfspile wurde.
     
     
Speurplaat
1+
Fergees

Beleef samen met uw kind(eren) en/ of leerling(en) de cultuur, sporten en de Friese taal die Friesland rijk is. De grote tekening, geeft het kind op speelse wijze een beeld van Friesland. 

 

Wat heart wêr?
3+
Fergees
 

Oeral misse dingen, kinsto se wer op it plak delsette dêr’t se thúshearre? Wat heart wêr is in learsume app foar beukers, dêr’t se boartsjendewei mei leare om foarmen te werkennen en yn ferskillende talen harren wurdskat mei fergrutsje. Ynhâld: fiif puzels

 

Net op 'e knopkes drukke!
2-5 jier
€ 0,89 
 

Harry mag met zijn vader mee naar de raketbasis. Er is alleen één voorwaarde: hij mag onder geen beding op de knopjes drukken. En dat valt niet mee voor een hamster die zo van knopjes houdt…

 

It hûs
6+
Fergees

 
 

Leuke game voor kinderen die net kunnen schrijven en spellen. Ze zoeken verborgen letters in een huis en maken er Friestalige woordjes mee van herkenbare voorwerpen.

 

7 ferskillen
4+
Fergees
  Kinsto de ferskillen tusken de platen allegear fine? Dat giet fêst noch wol op it maklike nivo, mar wy hawwe ek in drege kategory en dy plaatsjes binne echt pittich!
Ynhâld: tsien sykplaten, fiif maklike yllustraasjes en fiif drege plaatsjes.

 

 

 

App foar folwoeksenen:

Praat mar Frysk  
Fergees    

Appstore

Android

In handich wurdboek fan Nederlânsk nei Frysk en oars om. Boppedat kinst ek noch ris dyn eigen wurden ynstjoere, wurden as lûdsbestân ôfspylje en krigest automatysk alle dagen it 'Wurd fan de dei' yn dyn applikaasje!

 

heit&mem hat it oersjoch fan dizze apps makke! 

 

«
Pagina1 2 3 4 5 6 7
Fan 24 jannewaris o/m 3 febrewaris binne it wer de ‘Nationale Voorleesdagen’. Foarlêze stimulearret de (taal)ûntwikkeling fan bern en prikkelet de fantasy. En it is ek noch ris hiel goed foar de bân mei de bern. Foarlêze kin fansels yn alle ...

Sille jim skoech sette? Printsje en kleurje dit skuontsje Set it skuontsje yn inoar en sjonge mar! Bouplaat ...

Mei dizze fleurige lampions binne jim hielendal klear foar Sint Marten! Printsje de pdf fan de lampionnen út, plak 'm fêst efter it rút en lûk de tekening oer mei in rútstift of in tinne streek plakkaatferve. lampion 1 lampion ...

It tema fan de berneboekewike is ‘Grizelje. Grouwélich eng!’ (NL: ‘Griezelen. Gruwelijk eng!’). Spannende Tomke-ferhaaltsjes, opsisferskes en aktiviteiten by dit tema steane yn it spesjale ...
«
Pagina1 2 3 4 5 6 7
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!