Materialen

'Doch mear mei Tomke' - Deiboekje fan Tomke

Deiboekje fan Tomke

As Tomke by de bern útfanhûs giet, kin hy ek in deiboekje meinimme yn 'e útfanhuzerstas. Yn dit deiboekje kinne de âlders koart opskriuwe wat Tomke dien hat by de bern thús. Der is ek romte foar in foto of in tekening. 

It deiboekje kin helpe yn it gesprekje dat de liedster mei de bern hawwe kin oer it útfanhúzjen.


Download in foarkant fan it deiboekje en printsje it út. Download en printsje ek ien of mear binnensiden fan it deiboekje foar de âlders om yn te foljen. Doch se yn in mapke en lit Tomke it deiboekje meinimme yn de útfanhuzerstas.

Deiboekje fan Tomke - Foarkant yn kleur

Deiboekje fan Tomke - Foarkant yn swart/wyt

Deiboekje fan Tomke - Binnenside

 

«
Pagina1 2 3 4 5 6 7
Sille jim skoech sette? Printsje en kleurje dit skuontsje Set it skuontsje yn inoar en sjonge mar! Bouplaat ...

Mei dizze fleurige lampions binne jim hielendal klear foar Sint Marten! Printsje de pdf fan de lampionnen út, plak 'm fêst efter it rút en lûk de tekening oer mei in rútstift of in tinne streek plakkaatferve. lampion 1 lampion ...

It tema fan de berneboekewike is ‘Grizelje. Grouwélich eng!’ (NL: ‘Griezelen. Gruwelijk eng!’). Spannende Tomke-ferhaaltsjes, opsisferskes en aktiviteiten by dit tema steane yn it spesjale ...

Mei dizze fleurige rúttekeningen komme jim hielendal yn de sfear fan de hjerst! Printsje de pdf út, plak 'm fêst efter it rút en lûk de tekening oer mei in rútstift of in tinne streek ...

Mei dizze fleurige rúttekeningen binne jim hielendal klear foar de simmer! Printsje de pdf út, plak 'm fêst efter it rút en lûk de tekening oer mei in rútstift of in tinne streek plakkaatferve. amer en skep sinnebril draak / ...
«
Pagina1 2 3 4 5 6 7
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!