Materialen

Lęsbrief ‘De Kleine Walvis’

 

Nationale Voorleesdagen

 

Fan 25 jannewaris o/m 4 febrewaris binne it wer de Nationale Voorleesdagen. Dy dagen ha as doel om it foarlêzen oan bern dy’t sels noch net lêze kinne te befoarderjen. Foarlêzen stimulearret de (taal)ûntwikkeling fan bern en it prikkelet de fantasy. En it is ek noch ris hiel goed foar de bân mei de bern.

It printeboek fan it jier is dit jier ‘De kleine walvis’
fan Benji Davies. It giet oer it jonkje Boy, dy’t him
allinne fielt en in bysûnder freontsje fynt op it strân.

Dit printeboek is net yn it Frysk ferskynd, mar yn
de lêsbrief is in Fryske oersetting fan it printeboek opnommen, sadat liedsters dit prachtige printeboek dochs yn it Frysk foarlêze kinne. Fieder stiet der yn de lêsbrief in kar oan aktiviteiten dy’t allegear oanslute by it printeboek.

Pjutteboartersplakken, bernesintra en gastâlders dy’t by ús bekend binne hawwe de lêsbrief mei de post krigen. Hawwe jo de lêsbrief net krigen?

Klik hjir om nei de pdf fan de lêsbrief ‘De Kleine Walvis’ te gean.

Wolle jo yn de takomst ek de post fan Tomke yn de brievebus krije? Stjoer ús dan in mail mei de gegevens fan jo pjutteboartersplak, bernesintrum of gastâlderopfang.

«
Pagina1 2 3 4 5
By de ‘Doch mear mei Tomke’ aktiviteitemap hearre ek deiritmekaarten. Yn de map sitte de deiritmekaarten foar ‘nei skoalle’, ‘boartsje’, ‘nifelje’, ‘fruit ite’, ‘bûten boartsje’, ‘muzyk’, ‘nei it ...

'Doch mear mei Tomke' is in map fol ynspiraasje foar liedsters fan bern fan 0 - 4 jier. 'Doch mear mei Tomke’ jout suggesjes foar aktiviteiten, sadat sy op ienfâldige wize mei de bern mei it Frysk oan ’e slach kinne. Klik hjir foar mear ynformaasje en downloads ...

Poppekastferhalen Bern binne gek op poppekast. It is as belibje se de aventoeren fan de poppen sels mei. Hjirûnder steane poppekastferhalen mei Tomke yn de haadrol. De poppekastferhalen kinne by ferskillende gelegenheden brûkt wurde.  Romke wol ek nei skoalle - oer ...

Deiboekje fan Tomke As Tomke by de bern útfanhûs giet, kin hy ek in deiboekje meinimme yn 'e útfanhuzerstas. Yn dit deiboekje kinne de âlders koart opskriuwe wat Tomke dien hat by de bern thús. Der is ek romte foar in foto of in tekening.  It ...
«
Pagina1 2 3 4 5
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op ‘e hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!