Materialen

Lęsbrief 'Ssst! De tijger slaapt'

Fan 24 jannewaris o/m 3 febrewaris binne it wer de ‘Nationale Voorleesdagen’. Foarlêze stimulearret de (taal)ûntwikkeling fan bern en prikkelet de fantasy. En it is ek noch ris hiel goed foar de bân mei de bern. Foarlêze kin fansels yn alle talen.

 

It printeboek fan it jier 2018 is ‘Ssst! De tijger slaapt’ fan Britta Teckentrup. Dit printeboek is net yn it Frysk ferskynd, mar yn
de lêsbrief is in Fryske oersetting fan it printeboek opnommen, sadat liedsters dit prachtige printeboek dochs yn it Frysk foarlêze kinne. Fierder stiet der yn de lêsbrief in kar oan aktiviteiten dy’t allegear oanslute by it printeboek. 

 

Klik hjir om de pdf fan de lêsbrief ‘Ssst! De tijger slaapt’ te besjen en te printsjen.

«
Pagina1 2 3 4 5 6 7
Der komme hieltyd mear apps by, gelokkich ék Fryske!    Apps foar bern:  It Grutte Foarlêsboek 2+ Fergees Appstore  Playstore   In app mei prachtige ferhalen, gedichten en spultsjes ...

Sille jim skoech sette? Printsje en kleurje dit skuontsje Set it skuontsje yn inoar en sjonge mar! Bouplaat ...

Mei dizze fleurige lampions binne jim hielendal klear foar Sint Marten! Printsje de pdf fan de lampionnen út, plak 'm fêst efter it rút en lûk de tekening oer mei in rútstift of in tinne streek plakkaatferve. lampion 1 lampion ...

It tema fan de berneboekewike is ‘Grizelje. Grouwélich eng!’ (NL: ‘Griezelen. Gruwelijk eng!’). Spannende Tomke-ferhaaltsjes, opsisferskes en aktiviteiten by dit tema steane yn it spesjale ...
«
Pagina1 2 3 4 5 6 7
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!