Materialen

Materialen foar it wurkjen mei it Frysk op bernesintra (foar profesjonals- liedsters, gastâlders, studinten- dy't wurkje mei jonge bern). 

Pagina1 2 3 4 5 6 7
Dizze ôftelkalinder helpt it bern te witten hoelang it noch duorret foardat it pakjesdei is op 5 desimber. It ôftellen begjint as Sinteklaas yn Nederlân mei de boat oankomt op 14 novimber 2015. Bern kinne in krúske sette as der wer in dei foarby is. Download hjir de ...

Tema's By alle tema's hearre ynformaasjebrieven foar âlders. Dy kinne hjir download wurde. Sykje by it tema dêr't jim mei oan 'e slach geane, download de brief dy't jim brûke wolle en pas dy oan nei jim eigen situaasje. Om noch better oan te sluten by ...

It nije Tomke temaboekje ferskynt yn de earste folle wike fan juny tidens de Fryske Foarlêswike, mar hoe sjocht it der aanst út? Lês no yn it koart wêr't de ferhaaltsjes oer gean, elkenien kin him/har sa alfêst tariede op it tema.  Tomke 20 ...

Ynklusyf: foarlêsferhaaltsje kleurplaat nifelopdracht taalaktiviteit opsisferske Download hjir it hiele ...

De deiritmekaarten fan Tomke. Se binne a5 formaat en twatalich mei tekst. Der binne op dit stuit de folgjende 13 ûnderwerpen: Sliepe, Nei it húske en ferskjinje, Fruit ite, Nei hûs, Opromje, Yn 'e rûnte, Feest/Jierdei, Telefyzje sjen, Nifelje, Bûten ...
Pagina1 2 3 4 5 6 7
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!