Materialen

Materialen foar it wurkjen mei it Frysk op bernesintra (foar profesjonals- liedsters, gastâlders, studinten- dy't wurkje mei jonge bern). 

Pagina1 2 3 4 5 6 7
It nije Tomke temaboekje ferskynt yn de earste folle wike fan juny tidens de Fryske Foarlêswike, mar hoe sjocht it der aanst út? Lês no yn it koart wêr't de ferhaaltsjes oer gean, elkenien kin him/har sa alfêst tariede op it tema.  Tomke 20 ...

Ynklusyf: foarlêsferhaaltsje kleurplaat nifelopdracht taalaktiviteit opsisferske Download hjir it hiele ...

De deiritmekaarten fan Tomke. Se binne a5 formaat en twatalich mei tekst. Der binne op dit stuit de folgjende 13 ûnderwerpen: Sliepe, Nei it húske en ferskjinje, Fruit ite, Nei hûs, Opromje, Yn 'e rûnte, Feest/Jierdei, Telefyzje sjen, Nifelje, Bûten ...

Foarlêspakket “Sytske helpt de boltsjes” Ynklusyf:  - foarlêsferhaaltsje - kleurplaat - 2 opdrachten - wurdposter - opsisferske - poezyposter Download hjir it folsleine ...

De deiritmekaarten fan Tomke sûnder tekst. Der binne op dit stuit de folgjende 13 ûnderwerpen: Sliepe, Nei it húske en ferskjinje, Fruit ite, Nei hûs, Opromje, Yn 'e rûnte, Feest/Jierdei, Telefyzje sjen, Nifelje, Bûten boartsje, Muzyk meitsje, Sels ...
Pagina1 2 3 4 5 6 7
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!