Materialen

Materialen foar it wurkjen mei it Frysk op bernesintra (foar profesjonals- liedsters, gastâlders, studinten- dy't wurkje mei jonge bern). 

Pagina1 2 3 4 5 6 7
Deiboekje fan Tomke As Tomke by de bern útfanhûs giet, kin hy ek in deiboekje meinimme yn 'e útfanhuzerstas. Yn dit deiboekje kinne de âlders koart opskriuwe wat Tomke dien hat by de bern thús. Der is ek romte foar in foto of in tekening.  It ...

Wurdkaarten binne tige geskikt om in tema mei yn te lieden. Foar de kommende wiken stiet it tema Sinteklaas sintraal. Der binne ferskillende aktiviteiten dy'tst mei de kaarten dwaan kinst. En der binne in oantal doelen dy’t berikt wurde troch it brûken fan ...

Dizze ôftelkalinder helpt it bern te witten hoelang it noch duorret foardat it pakjesdei is op 5 desimber. Bern kinne in krúske sette as der wer in dei foarby is. Download hjir de ôftelkalinder om út te printsjen. Sjoch hjir foar it foarbyld fan de ...

Tema's By alle tema's hearre ynformaasjebrieven foar âlders. Dy kinne hjir download wurde. Sykje by it tema dêr't jim mei oan 'e slach geane, download de brief dy't jim brûke wolle en pas dy oan nei jim eigen situaasje. Om noch better oan te sluten by ...

It nije Tomke temaboekje ferskynt yn de earste folle wike fan juny tidens de Fryske Foarlêswike, mar hoe sjocht it der aanst út? Lês no yn it koart wêr't de ferhaaltsjes oer gean, elkenien kin him/har sa alfêst tariede op it tema.  Tomke 20 ...
Pagina1 2 3 4 5 6 7
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!