Materialen

Materialen foar it wurkjen mei it Frysk op bernesintra (foar profesjonals- liedsters, gastâlders, studinten- dy't wurkje mei jonge bern). 

Pagina2 3 4 5 6
Untdek en boartsje mei de app ‘It grutte foarlêsboek’. In app mei prachtige ferhalen, gedichten en spultsjes foar bern fan 2 jier ôf. No fergees te downloaden yn de App Store en Google Play Store. De moaiste ferhalen oer fan alles en noch wat: in knyn ...

In nije app mei fiif nije en tsien tradisjonele Fryske berneferskes. De berneferskes wurde songen troch Janneke Brakels mei begelieding op piano troch Cor Bakker. It iene ferske is geskikt foar de alderlytsten, it oare foar de beukers en guon foar de leeftyd dêr ...

Sjoch hjir foar in oersjoch fan alle Tomke materialen!  It Tomke-materiaal bestiet út:  * ferhale-boeken * rige-boekjes * tema-boekjes * útdiel-boekjes * 'Doch mear mei Tomke' aktiviteitemap  * DVD's en ...

Tomke sit ek op Pinterest!  Foar ynspiraasje, leuke plaatsjes,aktiviteiten en ideeën foar it wurkjen mei ferskate tema's. Sjoch ...

Op Tomke.nl wurdt wurke fanút tema's; by de spultsjes, ferhalen, kleurplaten, printeboeken ensfh. Guon tema's binne it hiele jier troch sichtber, bygelyks de printeboeken en de kleurplaten. Mar der binne ek ûnderdielen lykas de ferskes by 'muzyk' en ...
Pagina2 3 4 5 6
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op ‘e hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!