Materialen

Materialen foar it wurkjen mei it Frysk op bernesintra (foar profesjonals- liedsters, gastâlders, studinten- dy't wurkje mei jonge bern). 

Pagina1 2 3 4 5 6 7
Foarlêspakket “Sytske helpt de boltsjes” Ynklusyf:  - foarlêsferhaaltsje - kleurplaat - 2 opdrachten - wurdposter - opsisferske - poezyposter Download hjir it folsleine ...

De deiritmekaarten fan Tomke sûnder tekst. Der binne op dit stuit de folgjende 13 ûnderwerpen: Sliepe, Nei it húske en ferskjinje, Fruit ite, Nei hûs, Opromje, Yn 'e rûnte, Feest/Jierdei, Telefyzje sjen, Nifelje, Bûten boartsje, Muzyk meitsje, Sels ...

It nije Tomke-programma Doch mear met Tomke! sil yn septimber 2016 klear wêze. De Afûk hâldt him op it stuit dwaande mei it ûntwikkeljen fan dit nije materiaal. Doch mear mei Tomke! sil oanfoljend VVE-materiaal wurde, oanslutend op ‘e yn Fryslân meast ...

Der komme hieltyd mear apps by, gelokkich ék Fryske!    Apps foar bern:  It Grutte Foarlêsboek 2+ Fergees Appstore  Playstore   In app mei prachtige ferhalen, gedichten en spultsjes ...

Untdek en boartsje mei de app ‘It grutte foarlêsboek’. In app mei prachtige ferhalen, gedichten en spultsjes foar bern fan 2 jier ôf. No fergees te downloaden yn de App Store en Google Play Store. De moaiste ferhalen oer fan alles en noch wat: in knyn ...
Pagina1 2 3 4 5 6 7
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!