Materialen

Materialen foar it wurkjen mei it Frysk op bernesintra (foar profesjonals- liedsters, gastâlders, studinten- dy't wurkje mei jonge bern). 

Pagina2 3 4 5 6
Het thema ‘Klean’ is een kopie uit een Friestalige activiteitenmap,ontwikkeld door de Afûk binnen het Tomke-project. Het is een map vol spelletjes en activiteiten speciaal voor professionals die werken met baby’s en dreumesen (0-2 jaar). Bij het thema ...

De Afûk hat in aktiviteitemap ûntwikkele foar profesjonals fan bernesintra (2014). It is in map fol mei spultsjes en aktiviteiten spesjaal foar poppen en krobben (0-2 jier). De map bestiet út 13 tema’s dy’t oanslute by de 13 tema’s fan de ...

De Sânglês-rige foar bernesintra bestiet út temakaterns foar bern fan 2-5 jier. It edukative programma is bedoeld om de totale ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. Der is net allinnich omtinken foar de taalûntjouwing, mar foar alle ...

15 Praatplaten De totale set praatplaten passend by alle tema’s fan de Sânglêsrige bestiet út stevige A3 formaat platen. De tema’s binne Hjerst, Desimber (Sinteklaas en krysttiid), Klean, Maitiid, Lichem, Dat is sûn, Feest, Groeie, Wetter, Yn en om ...

Yn totaal hawwe 161 liedsters  fan ferskillende (grutte en lytse) pjutteplakken en bernedeiferbliuwen meidien oan it Tomke ynventarisaasje-ûndersyk fan novimber 2013. Geweldich, tige tank! Wy hawwe in goed byld krigen fan hoe’t profesjonals tinke oer it Tomke-projekt, hoe bekend en ...
Pagina2 3 4 5 6
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op ‘e hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!