Materialen

Materialen foar it wurkjen mei it Frysk op bernesintra (foar profesjonals- liedsters, gastâlders, studinten- dy't wurkje mei jonge bern). 

Pagina1 2 3 4 5 6 7
In nije app mei fiif nije en tsien tradisjonele Fryske berneferskes. De berneferskes wurde songen troch Janneke Brakels mei begelieding op piano troch Cor Bakker. It iene ferske is geskikt foar de alderlytsten, it oare foar de beukers en guon foar de leeftyd dêr ...

Sjoch hjir foar in oersjoch fan alle Tomke materialen!  It Tomke-materiaal bestiet út:  * ferhale-boeken * rige-boekjes * tema-boekjes * útdiel-boekjes * 'Doch mear mei Tomke' aktiviteitemap  * DVD's en ...

Tomke sit ek op Pinterest!  Foar ynspiraasje, leuke plaatsjes,aktiviteiten en ideeën foar it wurkjen mei ferskate tema's. Sjoch ...

Op Tomke.nl wurdt wurke fanút tema's; by de spultsjes, ferhalen, kleurplaten, printeboeken ensfh. Guon tema's binne it hiele jier troch sichtber, bygelyks de printeboeken en de kleurplaten. Mar der binne ek ûnderdielen lykas de ferskes by 'muzyk' en ...

Het thema ‘Klean’ is een kopie uit een Friestalige activiteitenmap,ontwikkeld door de Afûk binnen het Tomke-project. Het is een map vol spelletjes en activiteiten speciaal voor professionals die werken met baby’s en dreumesen (0-2 jaar). Bij het thema ...
Pagina1 2 3 4 5 6 7
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!