Materialen

Materialen foar it wurkjen mei it Frysk op bernesintra (foar profesjonals- liedsters, gastâlders, studinten- dy't wurkje mei jonge bern). 

Pagina2 3 4 5 6 7 8
Tomke sit ek op Pinterest!  Foar ynspiraasje, leuke plaatsjes,aktiviteiten en ideeën foar it wurkjen mei ferskate tema's. Sjoch ...

Op Tomke.nl wurdt wurke fanút tema's; by de spultsjes, ferhalen, kleurplaten, printeboeken ensfh. Guon tema's binne it hiele jier troch sichtber, bygelyks de printeboeken en de kleurplaten. Mar der binne ek ûnderdielen lykas de ferskes by 'muzyk' en ...

Het thema ‘Klean’ is een kopie uit een Friestalige activiteitenmap,ontwikkeld door de Afûk binnen het Tomke-project. Het is een map vol spelletjes en activiteiten speciaal voor professionals die werken met baby’s en dreumesen (0-2 jaar). Bij het thema ...

De Afûk hat in aktiviteitemap ûntwikkele foar profesjonals fan bernesintra (2014). It is in map fol mei spultsjes en aktiviteiten spesjaal foar poppen en krobben (0-2 jier). De map bestiet út 13 tema’s dy’t oanslute by de 13 tema’s fan de ...

De Sânglês-rige foar bernesintra bestiet út temakaterns foar bern fan 2-5 jier. It edukative programma is bedoeld om de totale ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. Der is net allinnich omtinken foar de taalûntjouwing, mar foar alle ...
Pagina2 3 4 5 6 7 8
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!