Materialen

Materialen foar it wurkjen mei it Frysk op bernesintra (foar profesjonals- liedsters, gastâlders, studinten- dy't wurkje mei jonge bern). 

Pagina2 3 4 5 6 7 8
15 Praatplaten De totale set praatplaten passend by alle tema’s fan de Sânglêsrige bestiet út stevige A3 formaat platen. De tema’s binne Hjerst, Desimber (Sinteklaas en krysttiid), Klean, Maitiid, Lichem, Dat is sûn, Feest, Groeie, Wetter, Yn en om ...

Yn totaal hawwe 161 liedsters  fan ferskillende (grutte en lytse) pjutteplakken en bernedeiferbliuwen meidien oan it Tomke ynventarisaasje-ûndersyk fan novimber 2013. Geweldich, tige tank! Wy hawwe in goed byld krigen fan hoe’t profesjonals tinke oer it Tomke-projekt, hoe bekend en ...

Dit jier is der ek wer in nije ynhâld makke foar de Tomke-fertelkoffer mei it tema fan 2014: ‘Ik bin Tomke’. De ynhâld bestiet út: It Tomke-kartonboekje ‘At ik letter grut bin…’ De twatalige Tomke-poster De knuffel Romke (17 sm) In ...

Nije materialen foar de Tomkefertelkoffer, tema Keunst.   De profesjonals dy’t op de Tomke-ynspiraasjejûnen west hawwe witte it al en ha it meastentiids ek al oantúgd: de nije materialen foar de Tomke-fertelkoffer. De Afûk hat fiif nije grutte praatplaten ...

Oanbieding (op=op) Alle hantliedingen by de fertelkoffer kinne no as pakket besteld wurde. It pakket bestiet út de hantliedingen ‘Skoalle/húske’, ‘Nei de dokter’, ‘Ferkear’, ‘Feest’ en ‘Natuer’ en 'Keunst'. Foar ...
Pagina2 3 4 5 6 7 8
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!