Materialen

Materialen foar it wurkjen mei it Frysk op bernesintra (foar profesjonals- liedsters, gastâlders, studinten- dy't wurkje mei jonge bern). 

Pagina1 2 3 4 5 6 7
'Doch mear mei Tomke' is in map fol ynspiraasje foar liedsters fan bern fan 0 - 4 jier. 'Doch mear mei Tomke’ jout suggesjes foar aktiviteiten, sadat sy op ienfâldige wize mei de bern mei it Frysk oan ’e slach kinne. Klik hjir foar mear ynformaasje en downloads ...

Poppekastferhalen Bern binne gek op poppekast. It is as belibje se de aventoeren fan de poppen sels mei. Hjirûnder steane poppekastferhalen mei Tomke yn de haadrol. De poppekastferhalen kinne by ferskillende gelegenheden brûkt wurde.  Romke wol ek nei skoalle - oer ...

Deiboekje fan Tomke As Tomke by de bern útfanhûs giet, kin hy ek in deiboekje meinimme yn 'e útfanhuzerstas. Yn dit deiboekje kinne de âlders koart opskriuwe wat Tomke dien hat by de bern thús. Der is ek romte foar in foto of in tekening.  It ...

Wurdkaarten binne tige geskikt om in tema mei yn te lieden. Foar de kommende wiken stiet it tema Sinteklaas sintraal. Der binne ferskillende aktiviteiten dy'tst mei de kaarten dwaan kinst. En der binne in oantal doelen dy’t berikt wurde troch it brûken fan ...

Dizze ôftelkalinder helpt it bern te witten hoelang it noch duorret foardat it pakjesdei is op 5 desimber. Bern kinne in krúske sette as der wer in dei foarby is. Download hjir de ôftelkalinder om út te printsjen. Sjoch hjir foar it foarbyld fan de ...
Pagina1 2 3 4 5 6 7
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!