Materialen

Materialen foar it wurkjen mei it Frysk op bernesintra (foar profesjonals- liedsters, gastâlders, studinten- dy't wurkje mei jonge bern). 

Pagina2 3 4 5 6 7 8
De deiritmekaarten fan Tomke sûnder tekst. Der binne op dit stuit de folgjende 13 ûnderwerpen: Sliepe, Nei it húske en ferskjinje, Fruit ite, Nei hûs, Opromje, Yn 'e rûnte, Feest/Jierdei, Telefyzje sjen, Nifelje, Bûten boartsje, Muzyk meitsje, Sels ...

It nije Tomke-programma Doch mear met Tomke! sil yn septimber 2016 klear wêze. De Afûk hâldt him op it stuit dwaande mei it ûntwikkeljen fan dit nije materiaal. Doch mear mei Tomke! sil oanfoljend VVE-materiaal wurde, oanslutend op ‘e yn Fryslân meast ...

Untdek en boartsje mei de app ‘It grutte foarlêsboek’. In app mei prachtige ferhalen, gedichten en spultsjes foar bern fan 2 jier ôf. No fergees te downloaden yn de App Store en Google Play Store. De moaiste ferhalen oer fan alles en noch wat: in knyn ...

In nije app mei fiif nije en tsien tradisjonele Fryske berneferskes. De berneferskes wurde songen troch Janneke Brakels mei begelieding op piano troch Cor Bakker. It iene ferske is geskikt foar de alderlytsten, it oare foar de beukers en guon foar de leeftyd dêr ...

Sjoch hjir foar in oersjoch fan alle Tomke materialen!  It Tomke-materiaal bestiet út:  * ferhale-boeken * rige-boekjes * tema-boekjes * útdiel-boekjes * 'Doch mear mei Tomke' aktiviteitemap  * DVD's en ...
Pagina2 3 4 5 6 7 8
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!