Sjonge mei Tomke

Klik op om ôf te spyljen, en op om de tekst te downloaden.

Leaf

Krystbeam

Nei skoalle

Op de bistenbuorkerij

Fytse op 'e wei

It húske

Op 'e fyts

By de kapper

Pakje

Nei de toskedokter ta

Nei dokter

Wa bisto?

Swarte Pyt