Tema's

Tema Hjerst

Tomke en Yana Yu boartsje yn de blêdsjes...se sjogge ek bisten: in stikelbarchje en slakken
Hjirûnder suggestjes foar it tema 'Hjerst'.

 

Tema HjerstBoeken 

FerhaaltsjesSnie yn 'e simmer, Nei de bosk, Poddestuolen, Hout foar de nije kachel, In liuw yn 'e tún?, De Reinbôge

Ferskes harkje:  'bledsjes', 'rein', 'de wyn yn 'e beammen'

Aktiviteiten by 'It Stikelbarchje' 

Ferhaaltsje 'It Stikelbarchje'  Aktiviteiten by 'It Stikelbarchje'  Yllustraasje/plaat by it ferhaal  Kleurplaat by it ferhaaltsje 'It Stikelbarchje' en kleurplaat Stikelbaarch

Sjoch ek by Tomke sjen op tv: 

It Stikelbarchje, de tv-útstjoering 

 

Aktiviteiten by 'Slakken'

Ferhaaltsje 'Slakken'                    Aktiviteiten by 'Slakken'           Yllustraasje/plaat by it ferhaal. Kleurplaat by it ferhaaltsje'   Slakken' en kleurplaat Slak 

Sjoch ek by Tomke sjen op tv: Slakken, de tv-útstjoering

 

Ferske: Rein en sinneskyn

Opsisferskes: Lekker koese! Reinbôge  

Nifelje: Allegear bledsjes

Tomke sjen op tv: De Reinbôge

Kleurplatenkleurplaten tema Hjerst útprintsje

Spultsje: - Wat sjogge Tomke en Romke? 

               - Hjerst memory

Puzel: Hjerstpuzel

Sykplaat: Hjerst  

Heit & Mem: platen hjerst 

Wurdkaart: hjerst

Poezyposters hjerst: Tûzen drippen, Blêdsjes

Sjoch foar mear ynspiraasje op ús Tomke Pinterestside!

Rúttekeningen: 
Blêdsje
Stikelbaarch
Kastanje
Spinreach
Paddestoel
Paraplu

Pagina1 2 3 4 5
Foar Keningsdei op 27 april hawwe wy in oantal aardige suggestjes sammele. Ferhaal: Ekstra ferhaal by 'Ferhaal fan de moanne' 'Tomkepoezen' Kleurje en nifelje: Kleurplaten 'Kening Tomke' en 'Keningsdei fiere' Nifelje mei de kleurplaat 'Kening ...

Peaske! In prachtich tema om lekker te nifeljen!  Tomke en Kornelia fervje peaske-aaien, kleurje in peaskehazze en meitsje nêstkes. Mar sjonge en lêze fansels ek! Hjirûnder in oerjoch fan ferskes, ferhaaltsjes en wurkblêden. Sjoch ek by it tema 'Maitiid' ...

Yn de maitiid boartsje Tomke en Yana Yu lekker bûten, wol Romke lytse pykjes ha, aait Tomke de lamkes en nifelje Tomke en Kornelia maitiidsblommen en kikkerts. Hjirûnder in oersjoch fan ferskes, ferhaaltsjes en wurkblêden. Sjoch ek by de ...

Elkenien is wolris siik. Tomke ek. Soms hat er in seare kiel of moat er in pleister of in prikje. Dit komt allegear werom yn it tema 'sûnens'. Kleurplaten Tomke is dokter It konsultaasjeburo Ferskes De ferkâlden oaljefant Nei dokter Ferhaaltsjes Tomke hat in seare ...

It is hast wer safier: 14 febrewaris is it wer Falentynsdei! Hjirûnder in oersjoch om mei pjutten te wurkjen oan dit tema. Ferhaaltsje 'In Falentynskaart' Kleurplaat 'De Leafste!' en 'Leafde'. Ferske 'Leaf' by it boekje 'Dikke tút foar ...
Pagina1 2 3 4 5
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!