Tema's

Tema Hjerst

Tomke en Yana Yu boartsje yn de blêdsjes...se sjogge ek bisten: in stikelbarchje en slakken
Hjirûnder suggestjes foar it tema 'Hjerst'.

 

Tema HjerstBoeken 

FerhaaltsjesSnie yn 'e simmer, Nei de bosk, Poddestuolen, Hout foar de nije kachel, In liuw yn 'e tún?, De Reinbôge

Ferskes harkje:  'bledsjes', 'rein', 'de wyn yn 'e beammen'

Aktiviteiten by 'It Stikelbarchje' 

Ferhaaltsje 'It Stikelbarchje'  Aktiviteiten by 'It Stikelbarchje'  Yllustraasje/plaat by it ferhaal  Kleurplaat by it ferhaaltsje 'It Stikelbarchje' en kleurplaat Stikelbaarch

Sjoch ek by Tomke sjen op tv: 

It Stikelbarchje, de tv-útstjoering 

 

Aktiviteiten by 'Slakken'

Ferhaaltsje 'Slakken'                    Aktiviteiten by 'Slakken'           Yllustraasje/plaat by it ferhaal. Kleurplaat by it ferhaaltsje'   Slakken' en kleurplaat Slak 

Sjoch ek by Tomke sjen op tv: Slakken, de tv-útstjoering

 

Ferske: Rein en sinneskyn

Opsisferskes: Lekker koese! Reinbôge  

Nifelje: Allegear bledsjes

Tomke sjen op tv: De Reinbôge

Kleurplatenkleurplaten tema Hjerst útprintsje

Spultsje: - Wat sjogge Tomke en Romke? 

               - Hjerst memory

Puzel: Hjerstpuzel

Sykplaat: Hjerst  

Heit & Mem: platen hjerst 

Wurdkaart: hjerst

Poezyposters hjerst: Tûzen drippen, Blêdsjes

Sjoch foar mear ynspiraasje op ús Tomke Pinterestside!

Rúttekeningen: 
Blêdsje
Stikelbaarch
Kastanje
Spinreach
Paddestoel
Paraplu

Pagina1 2 3 4 5
Hijrûnder in oersjoch fan wat der op de Tomkewebside allegear te finen is foar en oer it tema 'Sinteklaas'.   Nifelje en kleurplaten: Ferskate wurkblêden om út te printsjen sa as: Swarte Pyt flach  Sinteklaasflach Sinteklaas Noch oare ...

Tomke docht syn jaske oan en stekt syn ljochtsje oan... 'Alve novimber is de dei..' Mar wat is der mei Tomke syn lampion oan 'e hân? . Ferhaaltsjes: Prippe foar in motor, Wêr is de lampion?, Sint Marten foar pakes en beppes, In lampion fol ...

-> Boeken oer it tema 'Nei skoalle' -> Ferhaaltjes Tomke nei skoalle (online boekje op rym) -> Kleurplaat Tomke efter op de fyts nei skoalle Yn it klimrek -> Ferske 'Nei skoalle' (sjoch hjir foar it blêdmuzyk) -> Opsisferskes Boartsje ...

Tips foar heitedei (19 juny): Nifelje: Medalje foar heit Nifelje: Ansichtkaart foar heit Ferhaaltsje fan de moanne: 'Heitedei' Tips op Pinterest: Boerd 'Heitedei/vaderdag' Boek 'Stip en syn heit' Boek 'Stip en syn heit' yn de Afûk ...
Pagina1 2 3 4 5
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!