Tema's

Tema 'Kryst'

De kachel en de kearskes oan en fansels de krystbeam fersiere!
'Kryst' is in gesellich tema om mei de bern ferskes te sjongen en te nifeljen.
Hjirûnder in oerjoch fan ferskes, boekjes en wurkblêden. En sjoch ek de Tomke Pinterestpagina.

Nifelje en wurkblêden:

Krystbeam fersiere

Krystbal fersiere

Krystbeam optúgje

Krystbeam stimpelje

Kearsen

'Kijkdoos' / Kryst-sjochdoaze

Sjoch ek by 'Nifelje' en 'Kleurplaten útprintsje'

 

Sjonge: 

Ferske 'Krystbeam'

Filmke mei it ferske 'krystbeam'

Sjoch hjir foar mear krystferskes


Ferhaaltsjes:


'Tomke en de krystkrânskes'

It boekje is hjir ek as film te sjen en hjir om sels foar te lêzen. Foar de ipad is dit boek ek beskikber, sjoch dan hjir en hjir foar de Android ferzy.


Lêsbrief: 

'Tomke en de krystkrânskes'

Sjoch foar mear lêsbrieven by 'Lêstips'


Ferhaaltsje: 

'De krystbeam' 

3 krystferhaaltsjes om út te printsjen
 

Printables

Heit & Mem Kryst Printables

Tomke-Poezyposter Kryst

Wurdkaarten

Kryst 1
Kryst 2 (kristlik)

Pagina1 2 3 4 5
Yn de maitiid boartsje Tomke en Yana Yu lekker bûten, wol Romke lytse pykjes ha, aait Tomke de lamkes en nifelje Tomke en Kornelia maitiidsblommen en kikkerts. Hjirûnder in oersjoch fan ferskes, ferhaaltsjes en wurkblêden. Sjoch ek by de ...

Elkenien is wolris siik. Tomke ek. Soms hat er in seare kiel of moat er in pleister of in prikje. Dit komt allegear werom yn it tema 'sûnens'. Kleurplaten Tomke is dokter It konsultaasjeburo Ferskes De ferkâlden oaljefant Nei dokter Ferhaaltsjes Tomke hat in seare ...

It is hast wer safier: 14 febrewaris is it wer Falentynsdei! Hjirûnder in oersjoch om mei pjutten te wurkjen oan dit tema. Ferhaaltsje 'In Falentynskaart' Kleurplaat 'De Leafste!' en 'Leafde'. Ferske 'Leaf' by it boekje 'Dikke tút foar ...

Brrrrr.....wat is it kâld!  Tiid foar waarme klean en dan in sniepop meitsje, reedride en op 'e slide! Tomke en Yana Yu sniebalje en drinke poeiermolke. Se fine de winter prachtich! Op de Tomke webside genôch materiaal om mei de bern oan it tema 'Winter' te ...
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!