Tema's

Tema 'Kryst'

De kachel en de kearskes oan en fansels de krystbeam fersiere!
'Kryst' is in gesellich tema om mei de bern ferskes te sjongen en te nifeljen.
Hjirûnder in oerjoch fan ferskes, boekjes en wurkblêden. En sjoch ek de Tomke Pinterestpagina.

Nifelje en wurkblêden:

Krystbeam fersiere

Krystbal fersiere

Krystbeam optúgje

Krystbeam stimpelje

Kearsen

'Kijkdoos' / Kryst-sjochdoaze

Sjoch ek by 'Nifelje' en 'Kleurplaten útprintsje'

 

Sjonge: 

Ferske 'Krystbeam'

Filmke mei it ferske 'krystbeam'

Sjoch hjir foar mear krystferskes


Ferhaaltsjes:


'Tomke en de krystkrânskes'

It boekje is hjir ek as film te sjen en hjir om sels foar te lêzen. Foar de ipad is dit boek ek beskikber, sjoch dan hjir en hjir foar de Android ferzy.


Lêsbrief: 

'Tomke en de krystkrânskes'

Sjoch foar mear lêsbrieven by 'Lêstips'


Ferhaaltsje: 

'De krystbeam' 

3 krystferhaaltsjes om út te printsjen
 

Printables

Heit & Mem Kryst Printables

Tomke-Poezyposter Kryst

Wurdkaarten

Kryst 1
Kryst 2 (kristlik)

Pagina1 2 3 4 5
Tips foar heitedei (19 juny): Nifelje: Medalje foar heit Nifelje: Ansichtkaart foar heit Ferhaaltsje fan de moanne: 'Heitedei' Tips op Pinterest: Boerd 'Heitedei/vaderdag' Boek 'Stip en syn heit' Boek 'Stip en syn heit' yn de Afûk ...

In oantal aardige suggestjes foar memmedei  Kleurplaat 'Memmedei' Ferhaal 'Memmedei foar Kornelia' 'Korneliadei' Ferske 'In skilderij foar dy' (mei muzyknotaasje) Memmedei Nifelje Hert mei gedicht MEMory In moaie list Tv ...

Foar Keningsdei op 27 april hawwe wy in oantal aardige suggestjes sammele. Ferhaal: Ekstra ferhaal by 'Ferhaal fan de moanne' 'Tomkepoezen' Kleurje en nifelje: Kleurplaten 'Kening Tomke' en 'Keningsdei fiere' Nifelje mei de kleurplaat 'Kening ...

Peaske! In prachtich tema om lekker te nifeljen!  Tomke en Kornelia fervje peaske-aaien, kleurje in peaskehazze en meitsje nêstkes. Mar sjonge en lêze fansels ek! Hjirûnder in oerjoch fan ferskes, ferhaaltsjes en wurkblêden. Sjoch ek by it tema 'Maitiid' ...

Yn de maitiid boartsje Tomke en Yana Yu lekker bûten, wol Romke lytse pykjes ha, aait Tomke de lamkes en nifelje Tomke en Kornelia maitiidsblommen en kikkerts. Hjirûnder in oersjoch fan ferskes, ferhaaltsjes en wurkblêden. Sjoch ek by de ...
Pagina1 2 3 4 5
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!