Tema's

Tema 'Maitiid'

Yn de maitiid boartsje Tomke en Yana Yu lekker bûten, wol Romke lytse pykjes ha, aait Tomke de lamkes en nifelje Tomke en Kornelia maitiidsblommen en kikkerts.

Hjirûnder in oersjoch fan ferskes, ferhaaltsjes en wurkblêden.
Sjoch ek by de tema's 'Buorkerij' en 'Peaske'
 

Yn it Tomke jierboek steane ferhaaltsjes en (opsis) ferskes passend by it tema 'Maitiid'.Tomke ferhaaltsjes:
Kikkerts fange
It geitsje
De blom is stikken

Foar noch mear oare Tomke ferhaaltsjes sjoch by 'Ferhaaltsje fan de moanne'


Printeboeken:
Der binne prachtige Fryske printeboeken dy't mei it tema 'maitiid' goed te brûken binne! 


Tomke ferskes: 
Sjoch by 'Muzyk' foar 10 ferskes oer de maitiid. 


Nifelje:
Maitiidsblom in blom mei wasko- of fetkrytsjes
Kikkert fervje en mei doaske delsette

Rúttekeningen:
Eintsje
Titelroas
Krokus
Tulp
 


Tomke boekje mei film:
Tomke nei de bisten


Tomke boekje sels lêze:
Tomke nei de bisten

Kleurplaten: 
Tomke yn de natoer
Fûgeltsjes 
Tomke en Romke bûten 
Tomke en Romke kikkerts fange 

 

Wurdposters

  

Wurdkaart

Maitiid

 

Sjoch foar mear ynspiraasje op ús Tomke Pinterest side!

 

Maitiid foarlêspakket  “Sytske helpt de boltsjes”

Ynklusyf: 

- foarlêsferhaaltsje
- kleurplaat
- 2 opdrachten
- wurdposter
- opsisferske
- poezyposter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download hjir it folsleine pakket

«
Pagina1 2 3 4 5
De kachel en de kearskes oan en fansels de krystbeam fersiere! 'Kryst' is in gesellich tema om mei de bern ferskes te sjongen en te nifeljen. Hjirûnder in oerjoch fan ferskes, boekjes en wurkblêden. En sjoch ek de Tomke Pinterestpagina. Nifelje en ...

Brrrrr.....wat is it kâld!  Tiid foar waarme klean en dan in sniepop meitsje, reedride en op 'e slide! Tomke en Yana Yu sniebalje en drinke poeiermolke. Se fine de winter prachtich! Op de Tomke webside genôch materiaal om mei de bern oan it tema 'Winter' te ...

Hijrûnder in oersjoch fan wat der op de Tomkewebside allegear te finen is foar en oer it tema 'Sinteklaas'.   Nifelje en kleurplaten: Ferskate wurkblêden om út te printsjen sa as: Swarte Pyt flach  Sinteklaasflach Sinteklaas Noch oare ...

Tomke docht syn jaske oan en stekt syn ljochtsje oan... 'Alve novimber is de dei..' Mar wat is der mei Tomke syn lampion oan 'e hân? . Ferhaaltsjes: Prippe foar in motor, Wêr is de lampion?, Sint Marten foar pakes en beppes, In lampion fol ...

-> Boeken oer it tema 'Nei skoalle' -> Ferhaaltjes Tomke nei skoalle (online boekje op rym) -> Kleurplaat Tomke efter op de fyts nei skoalle Yn it klimrek -> Ferske 'Nei skoalle' (sjoch hjir foar it blêdmuzyk) -> Opsisferskes Boartsje ...
«
Pagina1 2 3 4 5
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!