Tema's

Tema 'Maitiid'

Yn de maitiid boartsje Tomke en Yana Yu lekker bûten, wol Romke lytse pykjes ha, aait Tomke de lamkes en nifelje Tomke en Kornelia maitiidsblommen en kikkerts.

Hjirûnder in oersjoch fan ferskes, ferhaaltsjes en wurkblêden.
Sjoch ek by de tema's 'Buorkerij' en 'Peaske'
 

Yn it Tomke jierboek steane ferhaaltsjes en (opsis) ferskes passend by it tema 'Maitiid'.Tomke ferhaaltsjes:
Kikkerts fange
It geitsje
De blom is stikken

Foar noch mear oare Tomke ferhaaltsjes sjoch by 'Ferhaaltsje fan de moanne'


Printeboeken:
Der binne prachtige Fryske printeboeken dy't mei it tema 'maitiid' goed te brûken binne! 


Tomke ferskes: 
Sjoch by 'Muzyk' foar 10 ferskes oer de maitiid. 


Nifelje:
Maitiidsblom in blom mei wasko- of fetkrytsjes
Kikkert fervje en mei doaske delsette

Rúttekeningen:
Eintsje
Titelroas
Krokus
Tulp
 


Tomke boekje mei film:
Tomke nei de bisten


Tomke boekje sels lêze:
Tomke nei de bisten

Kleurplaten: 
Tomke yn de natoer
Fûgeltsjes 
Tomke en Romke bûten 
Tomke en Romke kikkerts fange 

 

Wurdposters

  

Wurdkaart

Maitiid

 

Sjoch foar mear ynspiraasje op ús Tomke Pinterest side!

 

Maitiid foarlêspakket  “Sytske helpt de boltsjes”

Ynklusyf: 

- foarlêsferhaaltsje
- kleurplaat
- 2 opdrachten
- wurdposter
- opsisferske
- poezyposter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download hjir it folsleine pakket

Pagina1 2 3 4 5
Elkenien is wolris siik. Tomke ek. Soms hat er in seare kiel of moat er in pleister of in prikje. Dit komt allegear werom yn it tema 'sûnens'. Kleurplaten Tomke is dokter It konsultaasjeburo Ferskes De ferkâlden oaljefant Nei dokter Ferhaaltsjes Tomke hat in seare ...

It is hast wer safier: 14 febrewaris is it wer Falentynsdei! Hjirûnder in oersjoch om mei pjutten te wurkjen oan dit tema. Ferhaaltsje 'In Falentynskaart' Kleurplaat 'De Leafste!' en 'Leafde'. Ferske 'Leaf' by it boekje 'Dikke tút foar ...

Brrrrr.....wat is it kâld!  Tiid foar waarme klean en dan in sniepop meitsje, reedride en op 'e slide! Tomke en Yana Yu sniebalje en drinke poeiermolke. Se fine de winter prachtich! Op de Tomke webside genôch materiaal om mei de bern oan it tema 'Winter' te ...

De kachel en de kearskes oan en fansels de krystbeam fersiere! 'Kryst' is in gesellich tema om mei de bern ferskes te sjongen en te nifeljen. Hjirûnder in oerjoch fan ferskes, boekjes en wurkblêden. En sjoch ek de Tomke Pinterestpagina. Nifelje en ...
Pagina1 2 3 4 5
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!