Tema's

Tema 'Maitiid'

Yn de maitiid boartsje Tomke en Yana Yu lekker bûten, wol Romke lytse pykjes ha, aait Tomke de lamkes en nifelje Tomke en Kornelia maitiidsblommen en kikkerts.

Hjirûnder in oersjoch fan ferskes, ferhaaltsjes en wurkblêden.
Sjoch ek by de tema's 'Buorkerij' en 'Peaske'
 

Yn it Tomke jierboek steane ferhaaltsjes en (opsis) ferskes passend by it tema 'Maitiid'.Tomke ferhaaltsjes:
Kikkerts fange
It geitsje
De blom is stikken

Foar noch mear oare Tomke ferhaaltsjes sjoch by 'Ferhaaltsje fan de moanne'


Printeboeken:
Der binne prachtige Fryske printeboeken dy't mei it tema 'maitiid' goed te brûken binne! 


Tomke ferskes: 
Sjoch by 'Muzyk' foar 10 ferskes oer de maitiid. 


Nifelje:
Maitiidsblom in blom mei wasko- of fetkrytsjes
Kikkert fervje en mei doaske delsette

Rúttekeningen:
Eintsje
Titelroas
Krokus
Tulp
 


Tomke boekje mei film:
Tomke nei de bisten


Tomke boekje sels lêze:
Tomke nei de bisten

Kleurplaten: 
Tomke yn de natoer
Fûgeltsjes 
Tomke en Romke bûten 
Tomke en Romke kikkerts fange 

 

Wurdposters

  

Wurdkaart

Maitiid

 

Sjoch foar mear ynspiraasje op ús Tomke Pinterest side!

 

Maitiid foarlêspakket  “Sytske helpt de boltsjes”

Ynklusyf: 

- foarlêsferhaaltsje
- kleurplaat
- 2 opdrachten
- wurdposter
- opsisferske
- poezyposter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download hjir it folsleine pakket

Pagina1 2 3 4 5
Tips foar heitedei (19 juny): Nifelje: Medalje foar heit Nifelje: Ansichtkaart foar heit Ferhaaltsje fan de moanne: 'Heitedei' Tips op Pinterest: Boerd 'Heitedei/vaderdag' Boek 'Stip en syn heit' Boek 'Stip en syn heit' yn de Afûk ...

In oantal aardige suggestjes foar memmedei  Kleurplaat 'Memmedei' Ferhaal 'Memmedei foar Kornelia' 'Korneliadei' Ferske 'In skilderij foar dy' (mei muzyknotaasje) Memmedei Nifelje Hert mei gedicht MEMory In moaie list Tv ...

Foar Keningsdei op 27 april hawwe wy in oantal aardige suggestjes sammele. Ferhaal: Ekstra ferhaal by 'Ferhaal fan de moanne' 'Tomkepoezen' Kleurje en nifelje: Kleurplaten 'Kening Tomke' en 'Keningsdei fiere' Nifelje mei de kleurplaat 'Kening ...

Peaske! In prachtich tema om lekker te nifeljen!  Tomke en Kornelia fervje peaske-aaien, kleurje in peaskehazze en meitsje nêstkes. Mar sjonge en lêze fansels ek! Hjirûnder in oerjoch fan ferskes, ferhaaltsjes en wurkblêden. Sjoch ek by it tema 'Maitiid' ...
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!