Tema's

Tema 'Sinteklaas'

Hijrûnder in oersjoch fan wat der op de Tomkewebside allegear te finen is foar en oer it tema 'Sinteklaas'.

 

Nifelje en kleurplaten:

Ferskate wurkblêden om út te printsjen sa as:

Swarte Pyt flach 

Sinteklaasflach

Sinteklaas

Noch oare nifelwurkblêden: Alders -> Nifelje

Ferskate kleurplaten: Kleurplaten útprintsje

 

Muzyk lusterje

Ferskes: Sinteklaasferskes

In bestân om de teksten fan de ferskes út te printsjen is hjir.
Ferske troch Simone de Witte: Swarte Pyt
Ferske 'Pi pa pipernuten' mei byld

Sinteklaasferskes en mear op de Heit&Mem-webisde, klik hjir

 

Ferhalen: trije Tomke-ferhalen oer it sinteklaasfeest

 

Lêsbrief:

By it omkearboekje 'Tomke en Swarte Pyt/Tomke en de krystkrânskes' is in lêsbrief makke.

It boekje is hjir as film te sjen en hjir om sels foar te lêzen. Foar de ipad is dit boek ek beskikber, sjoch dan hjir en hjir foar de Android ferzy.

 

In Tomke poppekastferhaal, skreaun troch Auck Peanstra: Tomke hat in burd

In Wurkwinkel fan Riemkje Pitstra oer Sinteklaas. Mei útwurking fan in ferhaal en suggestjes. De wurkwinkel wie ûnderdiel fan it Tomke-sympoasium yn 2011 'Wy bouwe in feestje'. 

Wurdkaarten: twatalige wurdkaarten mei wurden oer Sinteklaas.

Oftelkalinder: ôftelle oant pakjesdei op 5 desimber kin mei dizze ôftelkalinder.

Pagina1 2 3 4 5
Foar Keningsdei op 27 april hawwe wy in oantal aardige suggestjes sammele. Ferhaal: Ekstra ferhaal by 'Ferhaal fan de moanne' 'Tomkepoezen' Kleurje en nifelje: Kleurplaten 'Kening Tomke' en 'Keningsdei fiere' Nifelje mei de kleurplaat 'Kening ...

Peaske! In prachtich tema om lekker te nifeljen!  Tomke en Kornelia fervje peaske-aaien, kleurje in peaskehazze en meitsje nêstkes. Mar sjonge en lêze fansels ek! Hjirûnder in oerjoch fan ferskes, ferhaaltsjes en wurkblêden. Sjoch ek by it tema 'Maitiid' ...

Yn de maitiid boartsje Tomke en Yana Yu lekker bûten, wol Romke lytse pykjes ha, aait Tomke de lamkes en nifelje Tomke en Kornelia maitiidsblommen en kikkerts. Hjirûnder in oersjoch fan ferskes, ferhaaltsjes en wurkblêden. Sjoch ek by de ...

Elkenien is wolris siik. Tomke ek. Soms hat er in seare kiel of moat er in pleister of in prikje. Dit komt allegear werom yn it tema 'sûnens'. Kleurplaten Tomke is dokter It konsultaasjeburo Ferskes De ferkâlden oaljefant Nei dokter Ferhaaltsjes Tomke hat in seare ...

It is hast wer safier: 14 febrewaris is it wer Falentynsdei! Hjirûnder in oersjoch om mei pjutten te wurkjen oan dit tema. Ferhaaltsje 'In Falentynskaart' Kleurplaat 'De Leafste!' en 'Leafde'. Ferske 'Leaf' by it boekje 'Dikke tút foar ...
Pagina1 2 3 4 5
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!