Tema's

Tema 'Sinteklaas'

Hijrûnder in oersjoch fan wat der op de Tomkewebside allegear te finen is foar en oer it tema 'Sinteklaas'.

 

Nifelje en kleurplaten:

Ferskate wurkblêden om út te printsjen sa as:

Swarte Pyt flach 

Sinteklaasflach

Sinteklaas

Noch oare nifelwurkblêden: Alders -> Nifelje

Ferskate kleurplaten: Kleurplaten útprintsje

 

Muzyk lusterje

Ferskes: Sinteklaasferskes

In bestân om de teksten fan de ferskes út te printsjen is hjir.
Ferske troch Simone de Witte: Swarte Pyt
Ferske 'Pi pa pipernuten' mei byld

Sinteklaasferskes en mear op de Heit&Mem-webisde, klik hjir

 

Ferhalen: trije Tomke-ferhalen oer it sinteklaasfeest

 

Lêsbrief:

By it omkearboekje 'Tomke en Swarte Pyt/Tomke en de krystkrânskes' is in lêsbrief makke.

It boekje is hjir as film te sjen en hjir om sels foar te lêzen. Foar de ipad is dit boek ek beskikber, sjoch dan hjir en hjir foar de Android ferzy.

 

In Tomke poppekastferhaal, skreaun troch Auck Peanstra: Tomke hat in burd

In Wurkwinkel fan Riemkje Pitstra oer Sinteklaas. Mei útwurking fan in ferhaal en suggestjes. De wurkwinkel wie ûnderdiel fan it Tomke-sympoasium yn 2011 'Wy bouwe in feestje'. 

Wurdkaarten: twatalige wurdkaarten mei wurden oer Sinteklaas.

Oftelkalinder: ôftelle oant pakjesdei op 5 desimber kin mei dizze ôftelkalinder.

Pagina1 2 3 4 5
Brrrrr.....wat is it kâld!  Tiid foar waarme klean en dan in sniepop meitsje, reedride en op 'e slide! Tomke en Yana Yu sniebalje en drinke poeiermolke. Se fine de winter prachtich! Op de Tomke webside genôch materiaal om mei de bern oan it tema 'Winter' te ...

De kachel en de kearskes oan en fansels de krystbeam fersiere! 'Kryst' is in gesellich tema om mei de bern ferskes te sjongen en te nifeljen. Hjirûnder in oerjoch fan ferskes, boekjes en wurkblêden. En sjoch ek de Tomke Pinterestpagina. Nifelje en ...

Tomke docht syn jaske oan en stekt syn ljochtsje oan... 'Alve novimber is de dei..' Mar wat is der mei Tomke syn lampion oan 'e hân? . Ferhaaltsjes: Prippe foar in motor, Wêr is de lampion?, Sint Marten foar pakes en beppes, In lampion fol ...

-> Boeken oer it tema 'Nei skoalle' -> Ferhaaltjes Tomke nei skoalle (online boekje op rym) -> Kleurplaat Tomke efter op de fyts nei skoalle Yn it klimrek -> Ferske 'Nei skoalle' (sjoch hjir foar it blêdmuzyk) -> Opsisferskes Boartsje ...
Pagina1 2 3 4 5
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!