Tema's

Tema Wetter/Simmer

Yn de fakânsje kinst swimme, nei de bistetún en iisko’s ite. Dêr giet it dan ek allegear oer by it tema Wetter/Simmer. Dat hielendal fol stiet mei spultsjes, ferhalen, ferskes en kleurplaten.

Alle freonen fan Tomke komst tsjin: Romke, Kornelia, Yana Yu en Tomke ek fansels! In protte wille winske!

 

Tema Wetter:

Aktiviteiten by it ferhaaltsje 'In kikkert foar de blomkes'

It ferhaaltsje In kikkert foar de blomkes, Swimme

Kleurplaat Kikkerts fange, kleurplaat Kikkert 

 

Tema Simmer: de Ealjebij

Aktiviteit Appels sykje

It opsisferske de Ealjebij

Kleurplaat de Ealjebij

 

 

Tomke ferhaaltsjes: Wetterfeest  Swimme, Yn de sânbakSnie yn 'e simmerTomke yn it badsjeLekker fris, Feest op skoalle

 

Rúttekeningen:
Amer en skepke
Sinnebril
Draak
IIsko
Sinne
Strânbal
Swimban

 

Tomke ferskes: IiskoSwimbad

Tomke opsisferskes: Nei de boarterstúnSân en wetter

Nifelje: Bûltsjeblaas en skat sykje

Tomke boekje mei film: Tomke nei de bisten

Tomke boekje sels lêze: Tomke nei de bisten 

Kleurplaten: iiskoklimrekBûtenboartersdei 

Aktiviteit: Tomke sykplaat simmer

Puzzel: Tomke simmer puzzel, 'wat bliuwt deroer?'

Wurden: Twatalige wurdkaartsjes 'Simmer'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printeboeken:

Der binne prachtige Fryske printeboeken dy't mei it tema 'Wetter/Simmer' goed te brûken binne! 

Tips: Tomke útfanhûs, Mûske sil te kampearen, Jentsje yn 't badKikkerts fange mei Tomke,

 

Sjoch foar mear ynspiraasje op ús Tomke Pinterest side! Foar noch mear oare Tomke ferhaaltsjes sjoch by 'Ferhaaltsje fan de moanne'. En by 'Spultsjes/Muzyk' stean 10 ferskes oer de simmer. 

«
Pagina1 2 3 4 5
Tips foar heitedei (19 juny): Nifelje: Medalje foar heit Nifelje: Ansichtkaart foar heit Ferhaaltsje fan de moanne: 'Heitedei' Tips op Pinterest: Boerd 'Heitedei/vaderdag' Boek 'Stip en syn heit' Boek 'Stip en syn heit' yn de Afûk ...

In oantal aardige suggestjes foar memmedei  Kleurplaat 'Memmedei' Ferhaal 'Memmedei foar Kornelia' 'Korneliadei' Ferske 'In skilderij foar dy' (mei muzyknotaasje) Memmedei Nifelje Hert mei gedicht MEMory In moaie list Tv ...

Foar Keningsdei op 27 april hawwe wy in oantal aardige suggestjes sammele. Ferhaal: Ekstra ferhaal by 'Ferhaal fan de moanne' 'Tomkepoezen' Kleurje en nifelje: Kleurplaten 'Kening Tomke' en 'Keningsdei fiere' Nifelje mei de kleurplaat 'Kening ...

Peaske! In prachtich tema om lekker te nifeljen!  Tomke en Kornelia fervje peaske-aaien, kleurje in peaskehazze en meitsje nêstkes. Mar sjonge en lêze fansels ek! Hjirûnder in oerjoch fan ferskes, ferhaaltsjes en wurkblêden. Sjoch ek by it tema 'Maitiid' ...

Yn de maitiid boartsje Tomke en Yana Yu lekker bûten, wol Romke lytse pykjes ha, aait Tomke de lamkes en nifelje Tomke en Kornelia maitiidsblommen en kikkerts. Hjirûnder in oersjoch fan ferskes, ferhaaltsjes en wurkblêden. Sjoch ek by de ...
«
Pagina1 2 3 4 5
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!