Tema's

Tema Wetter/Simmer

Yn de fakânsje kinst swimme, nei de bistetún en iisko’s ite. Dêr giet it dan ek allegear oer by it tema Wetter/Simmer. Dat hielendal fol stiet mei spultsjes, ferhalen, ferskes en kleurplaten.

Alle freonen fan Tomke komst tsjin: Romke, Kornelia, Yana Yu en Tomke ek fansels! In protte wille winske!

 

Tema Wetter:

Aktiviteiten by it ferhaaltsje 'In kikkert foar de blomkes'

It ferhaaltsje In kikkert foar de blomkes, Swimme

Kleurplaat Kikkerts fange, kleurplaat Kikkert 

 

Tema Simmer: de Ealjebij

Aktiviteit Appels sykje

It opsisferske de Ealjebij

Kleurplaat de Ealjebij

 

 

Tomke ferhaaltsjes: Wetterfeest  Swimme, Yn de sânbakSnie yn 'e simmerTomke yn it badsjeLekker fris, Feest op skoalle

 

Rúttekeningen:
Amer en skepke
Sinnebril
Draak
IIsko
Sinne
Strânbal
Swimban

 

Tomke ferskes: IiskoSwimbad

Tomke opsisferskes: Nei de boarterstúnSân en wetter

Nifelje: Bûltsjeblaas en skat sykje

Tomke boekje mei film: Tomke nei de bisten

Tomke boekje sels lêze: Tomke nei de bisten 

Kleurplaten: iiskoklimrekBûtenboartersdei 

Aktiviteit: Tomke sykplaat simmer

Puzzel: Tomke simmer puzzel, 'wat bliuwt deroer?'

Wurden: Twatalige wurdkaartsjes 'Simmer'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printeboeken:

Der binne prachtige Fryske printeboeken dy't mei it tema 'Wetter/Simmer' goed te brûken binne! 

Tips: Tomke útfanhûs, Mûske sil te kampearen, Jentsje yn 't badKikkerts fange mei Tomke,

 

Sjoch foar mear ynspiraasje op ús Tomke Pinterest side! Foar noch mear oare Tomke ferhaaltsjes sjoch by 'Ferhaaltsje fan de moanne'. En by 'Spultsjes/Muzyk' stean 10 ferskes oer de simmer. 

«
Pagina1 2 3 4 5
Hijrûnder in oersjoch fan wat der op de Tomkewebside allegear te finen is foar en oer it tema 'Sinteklaas'.   Nifelje en kleurplaten: Ferskate wurkblêden om út te printsjen sa as: Swarte Pyt flach  Sinteklaasflach Sinteklaas Noch oare ...

Tomke docht syn jaske oan en stekt syn ljochtsje oan... 'Alve novimber is de dei..' Mar wat is der mei Tomke syn lampion oan 'e hân? . Ferhaaltsjes: Prippe foar in motor, Wêr is de lampion?, Sint Marten foar pakes en beppes, In lampion fol ...

-> Boeken oer it tema 'Nei skoalle' -> Ferhaaltjes Tomke nei skoalle (online boekje op rym) -> Kleurplaat Tomke efter op de fyts nei skoalle Yn it klimrek -> Ferske 'Nei skoalle' (sjoch hjir foar it blêdmuzyk) -> Opsisferskes Boartsje ...

Tomke en Yana Yu boartsje yn de blêdsjes...se sjogge ek bisten: in stikelbarchje en slakken Hjirûnder suggestjes foar it tema 'Hjerst'.   Tema Hjerst: Boeken  Ferhaaltsjes: Snie yn 'e simmer, Nei de bosk, Poddestuolen, Hout foar de nije kachel, ...

Tips foar heitedei (19 juny): Nifelje: Medalje foar heit Nifelje: Ansichtkaart foar heit Ferhaaltsje fan de moanne: 'Heitedei' Tips op Pinterest: Boerd 'Heitedei/vaderdag' Boek 'Stip en syn heit' Boek 'Stip en syn heit' yn de Afûk ...
«
Pagina1 2 3 4 5
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!