Tema's

Tema Wetter/Simmer

Yn de fakânsje kinst swimme, nei de bistetún en iisko’s ite. Dêr giet it dan ek allegear oer by it tema Wetter/Simmer. Dat hielendal fol stiet mei spultsjes, ferhalen, ferskes en kleurplaten.

Alle freonen fan Tomke komst tsjin: Romke, Kornelia, Yana Yu en Tomke ek fansels! In protte wille winske!

 

Tema Wetter:

Aktiviteiten by it ferhaaltsje 'In kikkert foar de blomkes'

It ferhaaltsje In kikkert foar de blomkes, Swimme

Kleurplaat Kikkerts fange, kleurplaat Kikkert 

 

Tema Simmer: de Ealjebij

Aktiviteit Appels sykje

It opsisferske de Ealjebij

Kleurplaat de Ealjebij

 

 

Tomke ferhaaltsjes: Wetterfeest  Swimme, Yn de sânbakSnie yn 'e simmerTomke yn it badsjeLekker fris, Feest op skoalle

 

Rúttekeningen:
Amer en skepke
Sinnebril
Draak
IIsko
Sinne
Strânbal
Swimban

 

Tomke ferskes: IiskoSwimbad

Tomke opsisferskes: Nei de boarterstúnSân en wetter

Nifelje: Bûltsjeblaas en skat sykje

Tomke boekje mei film: Tomke nei de bisten

Tomke boekje sels lêze: Tomke nei de bisten 

Kleurplaten: iiskoklimrekBûtenboartersdei 

Aktiviteit: Tomke sykplaat simmer

Puzzel: Tomke simmer puzzel, 'wat bliuwt deroer?'

Wurden: Twatalige wurdkaartsjes 'Simmer'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printeboeken:

Der binne prachtige Fryske printeboeken dy't mei it tema 'Wetter/Simmer' goed te brûken binne! 

Tips: Tomke útfanhûs, Mûske sil te kampearen, Jentsje yn 't badKikkerts fange mei Tomke,

 

Sjoch foar mear ynspiraasje op ús Tomke Pinterest side! Foar noch mear oare Tomke ferhaaltsjes sjoch by 'Ferhaaltsje fan de moanne'. En by 'Spultsjes/Muzyk' stean 10 ferskes oer de simmer. 

«
Pagina1 2 3 4 5
It is hast wer safier: 14 febrewaris is it wer Falentynsdei! Hjirûnder in oersjoch om mei pjutten te wurkjen oan dit tema. Ferhaaltsje 'In Falentynskaart' Kleurplaat 'De Leafste!' en 'Leafde'. Ferske 'Leaf' by it boekje 'Dikke tút foar ...

Brrrrr.....wat is it kâld!  Tiid foar waarme klean en dan in sniepop meitsje, reedride en op 'e slide! Tomke en Yana Yu sniebalje en drinke poeiermolke. Se fine de winter prachtich! Op de Tomke webside genôch materiaal om mei de bern oan it tema 'Winter' te ...

Elkenien is wolris siik. Tomke ek. Soms hat er in seare kiel of moat er in pleister of in prikje. Dit komt allegear werom yn it tema 'sûnens'. Kleurplaten Tomke is dokter It konsultaasjeburo Ferskes De ferkâlden oaljefant Nei dokter Ferhaaltsjes Tomke hat in seare ...

Yn de maitiid boartsje Tomke en Yana Yu lekker bûten, wol Romke lytse pykjes ha, aait Tomke de lamkes en nifelje Tomke en Kornelia maitiidsblommen en kikkerts. Hjirûnder in oersjoch fan ferskes, ferhaaltsjes en wurkblêden. Sjoch ek by de ...

De kachel en de kearskes oan en fansels de krystbeam fersiere! 'Kryst' is in gesellich tema om mei de bern ferskes te sjongen en te nifeljen. Hjirûnder in oerjoch fan ferskes, boekjes en wurkblêden. En sjoch ek de Tomke Pinterestpagina. Nifelje en ...
«
Pagina1 2 3 4 5
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!