Tema's

Utwurke tema's dy't aktueel binne, sa as it Tomke tema fan it jier mar ek tema's dy't passe by de tiid fan it jier lykas peaske en Sinteklaas. Tips oer lêsbrieven, kleurplaten en spultsjes by it tema.

Pagina1 2 3 4 5
-> Boeken oer it tema 'Nei skoalle' -> Ferhaaltjes Tomke nei skoalle (online boekje op rym) -> Kleurplaat Tomke efter op de fyts nei skoalle Yn it klimrek -> Ferske 'Nei skoalle' (sjoch hjir foar it blêdmuzyk) -> Opsisferskes Boartsje ...

Yn de fakânsje kinst swimme, nei de bistetún en iisko’s ite. Dêr giet it dan ek allegear oer by it tema Wetter/Simmer. Dat hielendal fol stiet mei spultsjes, ferhalen, ferskes en kleurplaten. Alle freonen fan Tomke komst tsjin: Romke, Kornelia, Yana Yu en Tomke ek ...

It is it hiele jier feest, want Tomke fiert dit jier syn 20ste jierdei! Wy fine dat Tomke dat goed dien hat en dêrom hawwe wy it hiele jier it tema 'Talinten'. Sjoch hjir alfêst foar in folslein foarlêspakket by it ferhaal 'Romke wol sjonge'. Mei it ferhaaltsje, in ...

It nije Tomke temaboekje ferskynt yn de earste folle wike fan juny tidens de Fryske Foarlêswike, mar hoe sjocht it der aanst út? Lês no yn it koart wêr't de ferhaaltsjes oer gean, elkenien kin him/har sa alfêst tariede op it tema.  Tomke 20 ...

In oantal aardige suggestjes foar memmedei (10 maaie) Kleurplaat  'Memmedei' Ferhaal 'Memmedei foar Kornelia' Ferhaal 'Korneliadei' Ferske 'In skilderij foar dy' (mei muzyknotaasje) Ferske Memmedei Nifelje 'Memmedei': it opsisferske ...
Pagina1 2 3 4 5
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op ‘e hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!