Tema's

Utwurke tema's dy't aktueel binne, sa as it Tomke tema fan it jier mar ek tema's dy't passe by de tiid fan it jier lykas peaske en Sinteklaas. Tips oer lêsbrieven, kleurplaten en spultsjes by it tema.

Pagina1 2 3 4 5
It nije Tomke temaboekje ferskynt yn de earste folle wike fan juny tidens de Fryske Foarlêswike, mar hoe sjocht it der aanst út? Lês no yn it koart wêr't de ferhaaltsjes oer gean, elkenien kin him/har sa alfêst tariede op it tema.  Tomke 20 ...

Watfoar buorkerij bisten binne der? En hokker wurk docht in boer eins? En hoe sjocht in trekker derút? Sjoch hjirûnder foar tips foar printeboeken, ferskes, ferhaaltsjes nifel- en kleurplaten.  Printeboeken: Der binne prachtige Fryske printeboeken dy't mei it ...

Omdat it projekt stiet foar Fryske taal- én lêsbefoardering, krije de bernesintra yn Fryslân yn desimber 2015 fan Tomke in moaie poster en lêsbrief by it boekje ‘Wy ha der in geitsje by!’ Yn it Nederlânsk is dat it printeboek fan it jier 2016 dat in ...

Op Tomke.nl wurdt wurke fanút tema's; by de spultsjes, ferhalen, kleurplaten, printeboeken ensfh. Guon tema's binne it hiele jier troch sichtber, bygelyks de printeboeken en de kleurplaten. Mar der binne ek ûnderdielen lykas de ferskes by 'muzyk' en ...

Foarlêstips by it temaboekje 'Hoi Tomke!' Algemiene tip: it hiele temaboekje is hjir te downloaden om ergens op te slaan. Sa kin it bygelyks op grut skerm brûkt wurde sûnder dat dêr in ynternetferbining foar nedich is. FERHAALTSJE: De oppas Tip ...
Pagina1 2 3 4 5
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!