Tema's

Utwurke tema's dy't aktueel binne, sa as it Tomke tema fan it jier mar ek tema's dy't passe by de tiid fan it jier lykas peaske en Sinteklaas. Tips oer lêsbrieven, kleurplaten en spultsjes by it tema.

Pagina1 2 3 4 5
It nije boekje ferskynt yn de earste wike fan juny tidens de Fryske Foarlêswike, mar hoe sjocht it der aanst út? Lês no yn it koart wêr't de ferhaaltsjes oer gean, elkenien kin him/har sa alfêst tariede op it tema.  Tomke 19 tema ...

Tips en ynformaasje by it Tomketemaboekje  ‘Ik bin Tomke’ (2014) en it tema 'Dit bin ik'. Dit jier draait hielendal om de pjut sels. Dus ferhalen, ferskes, kleurplaten, ideeën en suggestjes oer hoe sjocht in pjut derút, hoe fielt hy him, wat kin hy, ...

Foarlêze oan bern út in moai printeboek, dan is 'Der leit in krokodil ûnder myn bêd' in echte oanrieder!  En it is it Frysk printeboek fan 2015! Sjoch hjir foar de lêsbrief: suggestjes foar aktiviteiten rûnom dit ...

Wy krije faak de fraach: ‘Hoe kinne wy oan de fergeze Tomkeboekjes komme op ús bernesintrum?’ By dy fraach geane wy derfan út dat it Tomketemaboekje lykas hjirûnder bedoeld wurdt:  Dit Tomketemaboekje ferskynt elk jier yn juny en is ...

It is it hiele jier feest, want Tomke fiert dit jier syn 20ste jierdei! Wy fine dat Tomke dat goed dien hat en dêrom hawwe wy it hiele jier it tema 'Talinten'. Sjoch hjir alfêst foar in folslein foarlêspakket by it ferhaal 'Romke wol sjonge'. Mei it ferhaaltsje, in ...
Pagina1 2 3 4 5
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!