Fryske Foarlêswike

De Fryske Foarlêswike wurdt organisearre troch it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse. It ‘Selskip’ stipet de Fryske taal en kultuer en wol yn ’e mande mei de Tomke-wurkgroep it foarlêzen oan jonge bern in stimulâns jaan. Wolle jim ek meidwaan of mear witte oer de Fryske Foarlêswike? Nim dan kontakt op fia foarleswike@gmail.com of mei Geeske Frieswijk: 0513-632989.