In bern yn jo omjouwing dy’t syn jierdei hat?

Meld it bern dan oan foar ‘Jierdei’ op dizze webside en hy of sy wurdt de hiele dei lokwinske op de webside!
Alle jierdeis komme ek op Tomke syn jierdeiskalinder te stean.

Berne gegevens

Jo gegevens

Ôfbylding

Hjir kin in foto uploaden wurde. De foto wurdt pleatst op de home op de dei dat it bern syn of har jierdei hat.


Tink wol om:

  • De oanmelding moat minstens 2 wiken foar de jierdei fan it bern by ús binnen węze.
  • Alle korrekt oanmelde bern wurde op harren jierdei de hiele dei sjen litten op de Tomke webside.
  • De oanmelding fan it bern jildt allinnich foar dit jier. Om it bern takom jier wer te lokwinskjen kin de jierdei fan it bern nei syn of har jierdei wer op ’e nij oanmeld wurde.
  • Bern fan 1 o/m 6 jier wurde lokwinske op Tomke.nl.