Kolofon

Tomke projekt

Foar fragen en opmerkings oer Tomke, it projekt of oare saken op dit mêd kinne jo kontakt opnimme mei:

Hieke Rienstra (Projektkoördinator Tomke en VVE, Afûk)

Bûterhoeke 3

8911 DH Ljouwert

tel. 058-2343070

e-mail: ynfo@tomke.nl

www.afuk.nl www.tomke.nl


Tomkewurkgroep

Koördinaasje

Administraasje en finansjele ôfhanneling:Gertrud Palstra, Bibliotheekservice Fryslân

Ynhâld en materiaalûntwikkeling: Tjitske van Dijk , Afûk

Promoasje en fersterking

Mieke Vos, Cedin Sintrum Meartaligens, ûnderwiisbegeliedingstsjinst (Tomke-ynspiraasjejûnen)

Mirjam v/d Hoek, Stichting Frysktalige Berne-opfang, begeliedingstsjinst foar bernesintra

Feije v/d Meer, Omrop Fryslân (televyzjeútstjoerings)

 

Fryske Foarlêswike

Foar fragen dy’t te krijen hawwe mei de organisaasje fan de Fryske Foarlêswike yn juny kinne jo kontakt opnimme mei:

Geeske Frieswijk, It Selskip fan Tael en Skriftekenisse

Tel.nr.: 0513-632989

e-mail: foarleswike@gmail.com

Sjoch foar mear ynformaasje oer hoe’t bernesintra meidwaan kinne oan de Fryske Foarlêswike by Meidwaan oan de Fryske Foarlêswike 2015 

Ynformaasje foar de bibleteken

Ynformaasje foar de konsultaasjeburo's


Tomke ferhaaltsjes en (opsis)ferskes

Geartsje Douma, Riemkje Pitstra, Auck Peanstra, Ilona de Vries

Yllustraasjes: Luuk KlazengaTomke jierferslach en finansjele ferslach

Koördinaasje ynhâld: Gertrud Palstra, Bibleteekservice Fryslân


Tomke nijsbrief

Koördinaasje ynhâld: Tjitske van Dijk, Afûk

Koördinaasje drukwurk en fersprieding: Sjoukje Jager, Afûk

Foarmjouwing en opmaak: Monique Vogelsang, Vogelsang©


Tomke temaboekje

Koördinaasje: Tjitske van Dijk, Afûk

Yllustraasjes spultsjes en ferskes: Linda de Haan

Foarmjouwing: Monique Vogelsang, Vogelsang©


Tomke útstjoerings

Koördinaasje: Feije v/d Meer, Omrop Fryslân

Stimmen: Tamara Schoppert, Douwe de Bildt


Tomke website/Facebook/Pinterest

Koördinaasje ynhâld: Dieuwke van der Meer, Afûk

Foarmjouwing en ûntwikkeling: Buro Klei


Tomke ynspiraasjejûn

Koördinaasje: Mieke Vos, Cedin

Ynhâld: Tomke wurkgroep


Tomke-pak te hier by de bibleteek

Foar foarlêsaktiviteiten, talige aktiviteiten of foar feestlike gelegenheden op in pjutteplak of bernesintrum kin it Tomke-pak hiert wurde.

Ynformaasje oer it hieren fan it pak l tips foar aktiviteiten Frysk

Informatie over het huren van het pak l tips voor activiteiten Nederlands 


 

Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!