Ferhaaltsjes foar pjutten, ynformaasje foar grutten!

Tomke belibbet mei syn hûntsje Romke, it buorfamke Yana Yu en Kornelia de Kangeroe aventoeren dy’t ticht by it deistich libben fan pjutten steane.

Mear oer Tomke

Lês-mar-foar-wiken

Se binne der wer: de Lês-mar-foar-wiken! Fan 11 o/m 29 septimber wurdt oeral yn Fryslân foarlêzen yn it Frysk. Foar de pjutten is der spesjaal dêrfoar wer in nij Tomke-boekje ferskynd!

Sjoch op www.lêsmarfoar.frl foar alle ynformaasje, en sjoch hjirûnder wat Tomke allegear útfynt sil yn de Lês-mar-foar-wiken. Dogge jimme ek mei?

Tomke yn de Lês-mar-foar-wiken

Krijsto de Tomke
nijsbrief al?

Lit dyn mailadres achter en bliuw op ’e hichte fan it Tomke-nijs! 

Tomke ferskes

Lês it temaboekje: 'Lekker spatterje!'

Yn nûmer 27 fan it Tomke temaboekje steane wer in protte ferhaaltsjes, ferskes, puzels en noch folle mear... 

Tomke temaboekje besjen

Tomke foar thús

Tomke wol de (Fryske) taalûntwikkeling fan pjutten op in boartlike wize stimulearje. Wolsto thús mei dyn pjut ek mei Tomke oan ’e slach? Dat kin hiel maklik mei de Tomke-materialen: ferhaaltsjes, filmkes, ferskes, nifelwurkjes ... allegear hjir te finen!

Tomke foar thús

Tomke foar professionals

Wolsto as professional mei Tomke wurkje? Yn de Tomketeek fynsto allerhanne materialen om yn dyn groep mei it Frysk oan ’e slach te gean.

Mear ynfo