Kolofon

Opdrachtjouwer:

Afûk

Foarmjouwing en realisaasje:

Buro KLEI

Yllustraasjes:

Luuk Klazenga

Taalplan Frysk

Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk yn de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s. Taalplan Frysk 2030 is in gearwurking fan Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân,Semko, SFBO en de provinsje Fryslân. www.taalplan.frl

Frysk, foar no en letter