Tomke 25 jier: alle aktiviteiten

It is him net oan te sjen, mar Tomke bestiet dit jier 25 jier. Wa’t syn jierdei hat traktearret en dêrom is juny Tomke-feestmoanne! Der ferskine alderhande feestlike nije produkten fan Tomke en boppedat organisearje wy in tal feestlike aktiviteiten om it mantsje hinne. Hjirby in oersjoch fan alle aktiviteiten.

 

Tomke jubileumboekje: Tomke syn jierdei

Tomke kin net wachtsje oant it syn jierdei is. Hoefolle nachtsjes sliepen is it noch oant syn feestje? En dan einliks, hiperdepyp hoeraaaa, is it safier! In prachtich ôftelboekje yn in bysûndere foarm. Fan maaie ôf te keap yn de boekhannel én as kadootsje yn de Tomke-feestkoffer!

Tomke feestkofferke foar alle pjutte- en berne-opfangplakken

Foar alle pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen yn Fryslân hat Tomke in superfeestlike traktaasje: it Tomke-feestkofferke fol leuke kadootsjes! Mei û.o. Tomke-feestflachjes, it nije Tomke-jubileumboekje, in lesbrief oer it tema feest en in dobbelspultsje foar jarige Jobs en Jetten. Mei dit fleurige feestkofferke kinne jim net allinne Tomke syn jierdei fiere, mar dêrnei ek de jierdeis fan alle pjutten. Yn de moanne juny hielendal fergees! Mar dat is noch net alles, want fine jim yn it kofferke in gouden envelop, dan krije jim fan Tomke ek noch in machtich moai boekepakket! Mear ynformaasje folget.

Tomke-toer

Dûnsjen, sjongen, moaie ferhalen en in draaioargel! Tomke ‘toert’ yn juny troch Fryslân mei ferskate wurkwinkels. Dûnsje mei Tomke mei Danswil, boartsje mei muzyk & boek mei Het Muziekbeestje, belibje ‘ien nachtsje sliepe’ yn in teatrale fertelling troch Riemkje Pitstra, fier in muzikaal feestje mei Janneke Brakels of nûgje it super gesellige Tomke-draaioargel út om fan elk feest in nóch grutter feest te meitsjen.

Om de kosten te dekken, freegje wy foar de ferskillende wurkwinkels in bydrage fan € 75,00 en foar it draaioargel € 150,00. Foar mear ynformaasje en it meitsjen fan in reservearring stjoerst in mailtsje nei ynfo@tomke.frl.

Tomkes jierdeifeestje

As it kin fanwegen it koroanafirus hâldt Tomke op 12 juny syn jierdeifeestje. Kompleet mei taartsjes, ferhaaltsjes, muzyk en sjongen, spultsjes en in superleuke speurtocht. De kaartsjeferkeap set ein april útein. Hâld dizze website de socials fan Tomke yn ’e gaten foar aktuele ynformaasje!

Tomke op telefyzje

Fansels binne der yn juny wer nije Tomke-aventoeren te sjen op Omrop Fryslân Telefyzje. Wisto trouwens datst op omropfryslan.nl alle Tomke-útstjoeringen weromsjen kinst?

Nije Tomke ferskes

By in feestje heart muzyk. Der ferskine mar leafst seis nije ferskes fan Tomke om mei te sjongen en op te dûnsjen. De ferskes binne skreaun en op muzyk setten troch Geartsje Douma en Janneke Brakels. Wy kinne alfêst ferklappe dat ien fan dy seis ferskes in spesjaal Tomke-feest-ferske is en dat dêr in échte klip foar opnommen wurdt, sadat jim aanst allegear meisjonge en -dûnsje kinne! As it safier is, dan kinst it hjir beharkje en besjen! Folgje de Tomke socials om op ’e hichte te bliuwen.

Tomke yn de biblioteek

Tomke is sljocht op ferhalen en yn de biblioteek fynt hy de moaiste boeken. Ek binne dêr geregeld foarstellingen of oare aktiviteiten. Yn de Tomke-feestmoanne fynt Tomke it ekstra leuk om nei de byb te gean! Komme jim ek?

Tomke siket (in) skriuwer(s)

Soesto ferhalen skriuwe wolle oer it libben fan Tomke? Of kensto ien dy’t de leukste Tomke-ferhaaltsjes sa út de mouwe skoddet? Tomke siket nammentlik ien of mear skriuwers om de skriuwgroep oan te foljen. Mear witte? Lês dan hjir fierder: Skriuwwedstriid! - Wolsto de skriuwer fan Tomke wurde?

Fryske Foarlêswike

Yn de Fryske Foarlêswike geane alle jierren hûnderten foarlêzers op besite by pjutteboartersplakken, deiferbliuwen en gastâlders om dêr foar te lêzen. Spesjaal foar de Fryske Foarlêswike wurdt alle jierren in nij Tomke-temaboekje makke, dat alle pjutten nei it foarlêzen fergees mei nei hûs krije. De Fryske Foarlêswike wurdt dit jier organisearre fan 27 septimber o/m 1 oktober, mei as tema ‘tiid’. Sa is it nei de simmer fuortendaliks alwer feest mei Tomke!

 

De Fryske Foarlêswike wurdt organisearre troch it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse. It ‘Selskip’ stipet de Fryske taal en kultuer en wol yn ’e mande mei de Tomke-wurkgroep it foarlêzen oan jonge bern in stimulâns jaan. Wolle jim ek meidwaan of mear witte oer de Fryske Foarlêswike? Nim dan kontakt op fia foarleswike@gmail.com.