Tomke 25 jier: alle aktiviteiten

It is him net oan te sjen, mar Tomke bestiet dit jier 25 jier. Wa’t syn jierdei hat traktearret en dêrom binne juny en septimber Tomke-feestmoannen! Der binne yntusken alderhande feestlike nije produkten fan Tomke en boppedat organisearje wy in tal feestlike aktiviteiten om it mantsje hinne. Hjirby in oersjoch fan alle aktiviteiten.

 

Tomke jubileumboekje: Tomke syn jierdei

Tomke kin net wachtsje oant er syn jierdei hat. Hoefolle nachtsjes sliepen is it noch oant syn feestje? En dan einliks, hiperdepyp hoeraaaa, is it safier! In prachtich ôftelboekje yn in bysûndere foarm. No te keap yn de boekhannel én as kadootsje yn de Tomke-feestkoffer!

Tomke feestkofferke foar alle pjutte- en berne-opfangplakken

Foar alle pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen yn Fryslân hat Tomke in superfeestlike traktaasje: it Tomke-feestkofferke fol leuke kadootsjes! Mei û.o. Tomke-feestflachjes, it nije Tomke-jubileumboekje, in lesbrief oer it tema feest en in dobbelspultsje foar jarige Jobs en Jetten. Mei dit fleurige feestkofferke kinne jim net allinne Tomke syn jierdei fiere, mar dêrnei ek de jierdeis fan alle pjutten. Yn de moanne juny hielendal fergees! Mar dat is noch net alles, want fine jim yn it kofferke in gouden envelop, dan krije jim fan Tomke ek noch in machtich moai boekepakket! Freegje it kofferke fergees oan fia ynfo@tomke.frl

Tomke-toer

Dûnsjen, sjongen, moaie ferhalen en in draaioargel! Tomke ‘toert’ yn juny mei ferskate wurkwinkels by pjutteboartersplakken, bernesintra en biblioteken del. Dat wurdt in feest!

Oersjoch wurkwinkels

Nije Tomke ferskes

By in feestje heart muzyk! Der binne mar leafst seis nije ferskes fan Tomke om mei te sjongen en op te dûnsjen. De ferskes binne skreaun en op muzyk setten troch Geartsje Douma, Janneke Brakels & Sytse Broersma. 

Nei de Tomke-feestferskes!

Tomke yn de biblioteek

Tomke is sljocht op ferhalen en yn de biblioteek fynt hy de moaiste boeken. Dêrom hat er dêr dit jier in ekstra moai plakje krigen! Boppedat komt Tomke yn de Tomke-feestmoanne by de biblioteken del mei ferskate wurkwinkels en oare aktiviteiten. Komme jim ek?

Programma Tomke-toer

Tomke-skriuwwedstryd

Foar de kommende jierren siket Tomke ien of mear skriuwers om de skriuwgroep oan te foljen. Yn maart diene wy dêrom in oprop: wa wurdt de nije skriuwer fan Tomke?

Der wiene mear as 50 dielnimmers dy't mei-inoar mear as 60 ferhaaltsjes ynstjoerden! Hiel bysûnder, safolle skriuwtalint yn Fryslân! Ut al dizze prachtige ferhaaltsjes, dy't de sjuery anonym lêzen hat, binne twa nije Tomke-skriuwers keazen. Op Tomkes jierdeifeestje yn septimber sille de nije skriuwers bekendmakke wurde! 

Tomke op telefyzje

Fansels binne der yn juny wer nije Tomke-aventoeren te sjen op Omrop Fryslân. Fan 1 juny ôf alle dagen fuort nei Tsjil om 09.00 oere moarns. En foar it echte jeugdsentimint: fan 21 o/m 26 juny binne alle dagen om 18.50 de alderearste tekene Tomke-útstjoeringen op telefyzje te besjen! 

Nei Omrop Fryslân

Tomkes jierdeifeestje

As it kin fanwegen it koroanafirus hâldt Tomke op 18 septimber syn jierdeifeestje! Kompleet mei taartsjes, ferhaaltsjes, muzyk en sjongen, spultsjes en in superleuke speurtocht. De kaartsjeferkeap set begjin augustus útein. Hâld dizze website de socials fan Tomke yn ’e gaten foar aktuele ynformaasje!

Fryske Foarlêswike

Yn de Fryske Foarlêswike geane alle jierren hûnderten foarlêzers op besite by pjutteboartersplakken, deiferbliuwen en gastâlders om dêr foar te lêzen. Spesjaal foar de Fryske Foarlêswike wurdt alle jierren in nij Tomke-temaboekje makke, dat alle pjutten nei it foarlêzen fergees mei nei hûs krije. De Fryske Foarlêswike wurdt dit jier organisearre fan 27 septimber o/m 1 oktober, mei as tema ‘tiid’. Sa is it nei de simmer fuortendaliks alwer feest mei Tomke!

Mear ynformaasje oer de Fryske Foarlêswike

Tomke ôftelkalinder

Telsto mei mei Tomke mei dizze moaie ôftelkalinder? Kinst him HJIR dellade en útprintsje óf bestelle fia de websjop!