Spultsjes

Ferhaaltsjes

Filmkes

Ferskes

Printmateriaal

Fryske ferskes op Spotify

Hearlik Fryske ferskes sjonge mei de bern op Spotify! Belústerje de ferskes fan Retteketet Tsjyng Boem, Deuntsjes foar dy, De bisteboel fan omke Roel, Hantsjes yn 'e hichte, Krobbekoer en fansels alle ferskes fan Tomke!

Spotify

Taalstimulearring thús

Foarlêzen, dêr begjint it mei! Tegearre in boekje lêze, plaatsjes oanwize en ferhaaltsjes fertelle fersterket de bân mei dyn bern. En bern dêr’t as lytse poppe al oan foarlêzen wurdt, binne letter better yn taal. Kinst net betiid genôch begjinne mei foarlêzen.

Mear lêze