Deuntsjes foar dy, diel 1

1. De fanfare
2. Doeke Drummer
3. Swimdiploma
4. Net sinke mar driuwe
5. Eintsjes kinne samar swimme
6. Fan pompidoe en tierelier
7. Gimmestyk
8. Swaaie swaaie
9. Slyp út
10. In sankje foar myn wankje
11. Marchje
12. Ledikantsje
13. Sliepietsje
14. Doech doech doech
15. Kuierje
16. Poat yn it gips
17. Bernebuorkerij
18. De boer helpe
19. Bistedei
20. Bijke op 'e foto
21. Feest
22. De einekoer
23. Eintsje eintsje
24. Dikke doerak
25. Bistepraat
26. In húskeslak
27. Slak slak
28. Jeltsje de kavia
29. Knabbel knabbel
30. Kribelpoatsjes
31. Spinnen
32. De spin
33. Kwak kwak
34. Lyts mûske
35. Flinter Tom en flinter Tine
36. De helipeliplof
37. Bûten boartsje
38. Yn 'e sânbak
39. Doch net sa mislik
40. Bouwe
41. Blokken
42. De strjitmakker
43. Boartsje yn 'e rein
44. Fiele
45. Sjolle sjauffeur
46. Weikrûpe
47. Taartsjes bakke
48. Rattel rattel
49. Hoppe
50. Maitiid
51. Fruit-itersferske
52. Myn túntsje
53. Lietsje foar in ko
54. Bûterblommen