Deuntsjes foar dy, diel 2

1. Jierdeiferske
2. Memmedei-Heitedei
3. Slingers
4. Nachtsje sliepe
5. Ik kin hast net wachtsje
6. Gjin pet mar it miter
7. Sinteklaas en Swarte Pyt
8. Se komme
9. Sjippeglêd
10. De belslide
11. Ik bin skilder
12. Spaghetty
13. Elke dei jirpels
14. Leppeltsjebrij
15. Besite
16. Krûpke
17. Nei de merk
18. Piter syn fiter
19. Oanklaaie
20. Sokken
21. Moadeshow
22. Ferklaaie
23. Skuonnelietsje
24. Hierwaskje
25. Yn 'e tobbe
26. Nei de kapper
27. By de dokter
28. By de skoaldokter
29. Snút snút snotter
30. Ferkâlden
31. Hatsy
32. By de toskedokter
33. Toskepoetse
34. Wibeltosk
35. As ik grut bin
36. Te lyts
37. Prate
38. In tomme is gjin tean
39. Protters telle
40. Fjouwer âlde wyfkes
41. Nei skoalle
42. Ik kin al lêze
43. Yn 'e poppekast
44. In boekewjirm
45. De boekebus
46. Sjochst it boerd
47. Goed yn it ferkear
48. Sirkus
49. Rare lûden
50. In geheim
51. Heks fan multipleks
52. Fakânsje
53. Koetbai