Krobbekoer

1. Bûten boartsje
2. Skommelje
3. Ferstopje
4. Lekker bewege
5. Sabeare ite
6. In sinneblom
7. Moai waar
8. De wyn yn 'e beammen
9. Rein
10. Bisten
11. Jierdei
12. Peaske
13. Sint Marten
14. Sinteklaas
15. Krysttiid
16. Thús
17. Nije klean
18. Nei de dokter
19. In poppe
20. Kom by de tafel
21. Fervje 1
22. Fervje 2
23. Fakânsje
24. Nei de basisskoalle
25. Nei hûs ta