Tomke Winterboek

1. Sinte Marten
2. Tuffe, tuffe, toet!
3. Spaanske les
4. Myn skoech
5. Spekpankoeken
6. Op myn kontsje
7. De wyn
8. Op it dak
9. Pi-pa-pipernuten
10. De sniepop
11. Toe mar hoppe
12. Dach Sinteklaas
13. Kearskes oan
14. Krystkaartsjes
15. Beam fersiere
16. De pyk sit bryk
17. Krânskes
18. Ride
19. Appelflappen
20. Fjoerwurk