Taalstimulearring thús

Foarlêzen, dêr begjint it mei! Tegearre in boekje lêze, plaatsjes oanwize en ferhaaltsjes fertelle fersterket de bân mei dyn bern. En bern dêr’t as lytse poppe al oan foarlêzen wurdt, binne letter better yn taal. Kinst net betiid genôch begjinne mei foarlêzen.

Wêrom Frysk?

Asto wolst dat dyn bern yn it Frysk opgroeit, dan is it hiel wichtich dat it brûken fan it Frysk fan de berte ôf aktyf stimulearre wurdt. Dat jildt foar bern fan wa’t beide âlders thús Frysk prate, mar ek foar bern fan wa’t ien âlder Frysk praat. 

Foar it stimulearjen fan it Frysk is it fan grut belang dat in bern sjocht dat Frysk en Nederlânsk lykweardich binne. It Nederlânsk krije bern yn Fryslân op in soad ferskillende wizen oanbean. Tink mar oan de telefyzje, it ynternet en berneboeken: dêr hawwe bern alle dagen mei te krijen en dat giet faak yn it Nederlânsk. Om it Frysk in lykweardige stimulâns te jaan, is it wichtich dat der yn de omjouwing fan de bern safolle mooglik Frysk praat wurdt. Op dy wize is de kâns it grutst dat de bern it Frysk ek as memmetaal sjen en brûke sille.

De taalûntwikkeling fan jonge bern giet eins fansels, salang as it brûken fan de memmetaal mar aktyf stimulearre wurdt. Dat kinst dwaan troch in soad foar te lêzen, ferskes te sjongen, spultsjes te dwaan en te praten mei dyn bern. Mear witte oer de (meartalige) taalûntwikkeling by bern? Op heitenmem.nl fynst alle ynformaasje.

Nei heit & mem

Fryske apps foar pjutten

Wolst mei dyn pjut ek Frysk boartsje op de tablet? Der binne prachtige Fryske apps fergees te downloaden yn de Appstore of Google Playstore. 

Boartsje mei Tomke

Ferhaaltsjes, spultsjes, ferskes en filmkes oer Tomke en syn freontsjes!

Hantsjes yn ’e Hichte

Sykje it plaatsje op de trije sykplaten. Fûn? Sjoch nei it filmke mei in lietsje en doch mei!

It Grutte Foarlêsboek

In app mei prachtige ferhalen, gedichten en spultsjes.

Fryske boekjes foar pjutten

Foarlêzen is in prachtige manier om it Frysk te stimulearjen. Yn de Afûk-websjop binne alle Fryske berneboeken fan 0 o/m 4 jier te bestellen.

Nei de Afûk-websjop