Tomke-toer

Dûnsjen, sjongen en moaie ferhalen! Yn septimber 'toert' Tomke wer troch Fryslân mei ferskate foarstellingen. Hjirûnder in foarpriuwke fan de foarstellingen. Dat it feest wurdt is wis!

Us hûs

Dochsto mei? Tegearre mei Janneke Brakels sjonge wy troch de dei hinne; fan moarns oant middeis en yn 'e jûn. Wy begjinne de dei mei wekker wurden yn 'e sliepkeamer. Watfoar keamers ha wy allegear yn 'e hûs en wat kinst dêr allegear dwaan?
Wy meitsje der in gesellich, muzikaal feest fan. En do hoechst net stil te sitten!

Dit is myn hûs - dit is myn plak 
Mei muorren fan stien en pannen op it dak 
Hjir kin ik boartsje - eltse dei 
En al myn knuffels boartsje mei 
Hjir stiet it bêd dêr’t ik yn koes 
Hjir wenje ik - krekt as ús poes

Tomke syn pyamadei

Tomke hat hjoed, lykas Kornelia, gjin sin om him oan te klaaien.
Dêrom ha sy in pyamadei, dy't úteinlik op in feestje útrint!
Tomke hopet dat der in protte bern op syn pyamafeestje komme. 
Wy sille muzyk meitsje, sjonge en dûnsje.
En ast it leuk fynst, meist yn pyama komme!

'Tomke syn pyamadei' is in foarstelling fan skriuwster Geartsje Douma.

Tomke sil op bearejacht!

It is hjoed in prachtige dei! Witsto wat Tomke en syn buorfamke Yana Yu dwaan sille? Sy sille op bearejacht! It is in spannende tocht by de rivier lâns, troch de modder en troch de stoarm. Giest mei op jacht?

Wij geane hjoed op bearejacht
Wij fange fêst in gruttenien
Wat ha wy in prachtiche dei
Wy jouwe nearne om

In muzikale foarstelling basearre op it printeboek ‘Wy geane hjoed op bearejacht’ van Michael Rosen. It spannende ferhaal wurdt begeliede troch live spile klassike muzyk op piano.  Wy sille tegearre speure, slûpe, sjonge en beweegje op muzyk.
Wa fynsto nei ôfrin wol allegear bearen yn 'e bibliotheek!

Wannear komt Tomke by dy yn 'e buert?

Tomke toert mei boppensteande foarstellingen by de biblioteken del. Wolst mei dyn pjut nei in foarstelling? Sjoch hjir foar it programma!

Programma Tomke-toer

Wolsto Tomke ek op dyn feestje?

Dat kin! Foar mear ynformaasje en it meitsjen fan in reservearring stjoerst in mailtsje nei ynfo@tomke.frl.