Tomke-toer

Dûnsjen, sjongen, moaie ferhalen en in draaioargel! Nei de toer yn juny, 'toert' Tomke ek yn septimber nochris troch Fryslân mei ferskate wurkwinkels. Hjirûnder in foarpriuwke fan de ferskate wurkwinkels, dat it feest wurdt is wis!

Tiid foar in feestje

Janneke Brakels fersoarget de wurkwinkel ‘Tiid foar in muzikaal feestje’. Der binne in hiel soad dingen dy’tst fiere kinst; sels dyn jas tichtritse kinne, de sinne op ’e snút of pindakaas op in beskut. Feestje! Sels de dingen dêr’tst miskien noch net lyk oan tochtest, dêr hawwe wy sa tegearre wat gesellichs fan makke. En witst wat no sa moai is? Der binne mar leafst 7 dagen yn ’e wike om wat te fieren! Mei muzyk, leuke moves en échte ynstruminten is elk feestje kompleet!

Dûnsje mei Tomke

Hast alle bern wolle graach bewege op muzyk! Kom en dûnsje mei Tomke en Danswil mei! Machtige muzyk en leuke moves foar pjutten, beukers en oare ‘wibelkonten’. Willy van Assen fan Danswil jout in dûnswurkwinkel mei Tomke. De wurkwinkel slút oan by it tema fan Tomke yn 2021; 'tiid'.

Boartsje mei boek & muzyk

Hinke Schwering-Strien fan Muziekbeestje fersoarget de wurkwinkel ‘boartsje mei boek & muzyk’. Sy sil mei Tomke en Romke op in muzikale reis troch it ferhaal. Hinke: ‘mei-inoar lêze wy it ferhaal, dûnsje wy op de muzyk, sjonge wy ferskes en meitsje wy muzyk. Hé, dochst mei mei de muzyk?’

Noch ien nachtsje sliepe

Noch ien nachtsje sliepe, dan hat Tomke syn jierdei. Hy krûpt yn syn bedsje mei syn bearke. Hy is in bytsje ûngerêst. Soe hy wol kadootsjes krije? Soe Kornelia wol slingers ophingje? En kriget er wol in feesthoed en taart? En komme syn freontsjes wol op besite? Riemkje Pitstra is al 25 jier lang skriuwster fan Tomke-ferhaaltsjes en kin de ferhaaltsjes ek hiel moai fertelle! 

Tomke-draaioargel

Tomke-tekener Luuk Klazenga tekent al mear as 25 jier lang Tomke en syn freontsjes. Mar hy hat ek in prachtich draaioargel, dat spesjaal foar dit jubileum hielendal yn Tomke-styl omtsjoend is! In draaioargel is foar hast alle bern in magysk fenomeen, en wat is der no moaier dan dat dit oargel by jimme op lokaasje komt te spyljen?

Wannear komt Tomke by dy yn 'e buert?

Tomke toert mei boppensteande wurkwinkels by pjutteboartersplakken, bernesintra en biblioteken del. Wolst mei dyn pjut nei in wurkwinkel yn de biblioteek? Sjoch hjir foar it programma!

Programma Tomke-toer

Wolsto Tomke ek op dyn feestje?

Dat kin! Foar mear ynformaasje en it meitsjen fan in reservearring stjoerst in mailtsje nei ynfo@tomke.frl.

Om de kosten te dekken, freegje wy foar de ferskillende wurkwinkels in bydrage fan € 75,00 en foar it draaioargel €150,00.