Win in dei mei Tomke

Soe it net geweldich wêze as Tomke by jim op it pjutteboartersplak of  bernedeiferbliuw komt? In hiele moarn of middei lêze, boartsje, nifelje en dûnsje mei Tomke?

Alle moannen krijt de ynstjoerder mei de moaiste foto/filmke in moai pakketsje mei Tomkeguod foar alle bern en fansels mei in nije Tomkepop. Yn desimber wurdt út alle ynstjoeringen de aldermoaiste keazen en dy wint in dei mei Tomke!

Dogge jimme mei?