Tomke-toer

Dûnsjen, sjongen, moaie ferhalen en in draaioargel! Nei de toer yn juny, ‘toert’ Tomke ek yn septimber nochris mei ferskate wurkwinkels by pjutteboartersplakken, bernesintra en biblioteken del. Wolsto mei dyn pjut nei in wurkwinkel yn de biblioteek? Sjoch hjirûnder foar it programma!

Programma Tomke-toer

Datum TiidBiblioteekWurkwinkel
8 sept 202111.00 - 11.30It HearrefeanJanneke Brakels
8 sept 202115.00 - 15.30BalkDanswil
9 sept 202115.30 - 16.00MakkumDanswil
11 sept 202111.00 - 11.30It HearrefeanHet Muziekbeestje
11 sept 202113.00 - 13.30It HearrefeanHet Muziekbeestje
11 sept 202115.00 - 15.30JobbegeaHet Muziekbeestje
13 sept 202111.00 - 11.30De JouwerJanneke Brakels
14 sept 202111.00 - 11.30LemmerJanneke Brakels
17 sept 202115.00 - 15.30KoudumMuziekbeestje
22 sept 202115.00 - 15.30WommelsDanswil
22 sept 202115.00 - 15.30WarkumMuziekbeestje
25 sept 202111.00 - 11.30BoalsertJanneke Brakels
30 sept 202109.30 - 10.00OerterpJanneke Brakels
30 sept 202111.00 - 11.30OerterpJanneke Brakels
2 okt 202115.00 - 15.30DrachtenJanneke Brakels
2 okt 202111.00 - 11.30SnitsMuziekbeestje

 

Fanwegen it koroanafirus kinne der wizigingen of ôfmeldings wêze, hâld dêrom it programma hjir yn 'e gaten of sjoch op de webside fan jim biblioteek. Ek foar spesifike ynformaasje oer de oanbelangjende wurkwinkel ferwize wy dy nei dyn biblioteek.

De wurkwinkels

Wat kinst ferwachtsje fan de ferskate wurkwinkels? Sjoch hjir foar in foarpriuwke!

Oersjoch wurkwinkels

Wolsto Tomke ek útnûgje op dyn feestje? Dat kin!

Foar mear ynformaasje en it meitsjen fan in reservearring stjoerst in mailtsje nei ynfo@tomke.frl.

Om de kosten te dekken, freegje wy foar de ferskillende wurkwinkels in bydrage fan € 75,00 en foar it draaioargel € 150,00.