Tomke-toer

Dûnsjen, sjongen, moaie ferhalen en in draaioargel! Tomke ‘toert’ yn juny mei ferskate wurkwinkels by pjutteboartersplakken, bernesintra en biblioteken del. Wolsto mei dyn pjut nei in wurkwinkel yn de biblioteek? Sjoch hjirûnder foar it programma!

Programma Tomke-toer

Datum TiidBiblioteekWurkwinkel
2 juni 202109.30 - 10.00GrouMuziekbeestje
2 juni 202111.00 - 11.30LjouwertMuziekbeestje
5 juni 202111.00 - 11.30LjouwertDanswil
5 juni 202109.30 - 10.00BurgumDanswil
6 juni 202111.00 - 11.30Ljouwert (BHP)Muziekbeestje
7 juni 202111.00 - 11.30StiensJanneke Brakels
8 juni 202109.30 - 10.00LjouwertJanneke Brakels
11 juni 202111.00 - 11.30LjouwertJanneke Brakels
16 juni 202109.30 - 10.00GerdykJanneke Brakels
16 juni 202113.00 - 13.30OerterpJanneke Brakels
17 juni 202113.00 - 13.30BurgumDanswil
19 juni 202115.00 - 15.30DrachtenJanneke Brakels

 

Fanwegen it koroanafirus kinne der wizigingen of ôfmeldings wêze, hâld dêrom it programma hjir yn 'e gaten of sjoch op de webside fan jim biblioteek. Ek foar spesifike ynformaasje oer de oanbelangjende wurkwinkel ferwize wy dy nei dyn biblioteek.

De wurkwinkels

Wat kinst ferwachtsje fan de ferskate wurkwinkels? Sjoch hjir foar in foarpriuwke!

Oersjoch wurkwinkels

Wolsto Tomke ek útnûgje op dyn feestje? Dat kin!

Foar mear ynformaasje en it meitsjen fan in reservearring stjoerst in mailtsje nei ynfo@tomke.frl.

Om de kosten te dekken, freegje wy foar de ferskillende wurkwinkels in bydrage fan € 75,00 en foar it draaioargel € 150,00.